Perceptions of Students from Southbound Countries

Read about the perception of students from soutbound countries to share the insight of studying in Taiwan.

Yao Mycah Gillian Lim/ National Central University

Nationality : Philippines
Major : Master Program in Construction Engineering and Management

MSER2864 - Mycah Gillian Yao_edi.jpg

 

My name is Mycah Gillian Yao from the Philippines. I am pursuing Global MBA at National Taiwan University, mostly because I wanted to take a break from work and simultaneously do something worthwhile. By studying, I am again able to go back to the theory side of things and at the same time relate the practical things that I learned from work. I would describe myself as a very random person, yet an organized one. I have a plan which I intend to pursue, but curiosity would not let me pass by other doors that might open. Something personal? Well, I would say that I am very weird when it comes to food, like, I eat pickled cucumbers in a jar and yet I dislike the taste of fresh cucumbers, but they’re almost the same, aren’t they?

Ako po si Mycah Gillian Yao, galing akong Pilipinas. Kasalukuyan akong nag-aaral ng Global MBA sa National Taiwan University, kasi gusto kong magpahinga sa pagtratrabaho at gumawa ng makabuluhan na bagay habang nagbabaksyon. Dahil sa pag-aaral, puwede kong muling balikan ang mga teorya na pinag-aralan namin dati at sabay iaplay ang mga bagay na natutunan ko sa pagtratrabaho. Masasabi ko na isa akong taong walang iisang bagay na gustong gawin, bigla bigla nalang akong may naiisip na ideya, pero isa akong taong may plano. Kaso kahit na may plano ako, kapag may bumukas na pinto para sa ibang oportunidad, susunggaban ko ito. Isang personal na bagay? Masasabi kong kakaiba ako pag pagkain ang pinag-uusapan, katulad ng pipino, kinakain ko yung nasa bote, yung nakababad sa suka, pero di ko gusto yung pipino na hilaw, pero medyo parehas lang naman sila, hindi ba?

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. What made you decide to study in Taiwan?

(English)

When I graduated and looked for a job, I already informed my interviewees or potential managers that I had a plan. I wanted to study again at some point in my life and I wanted to study in another country, the questions left were when and where. I was thinking Singapore or maybe Hong Kong. But, during my short-term assignment to Taiwan, it suddenly hit me. Why did I not think of this before? I’ve been to Taiwan several times, I like the environment and I can brush up my Mandarin (because I don’t really have a choice but to use it here), education is great and it’s very near my country, it was just perfect. That is when I searched for universities and finally had the courage to apply and the rest was history.

(Pilipino) 

Noong nagtapos ako at naghanap ng trabaho, sinabihan ko na yung aking tagapakinayam o potensyal na manedyer na mayroon akong plano. Gusto kong mag-aral ulit sa hinaharap at gusto kong mag-aral sa ibang bansa, ang tanong nalang ay kailan at saan. Iniisip ko noong una sa Singapore o di kaya sa Hong Kong. Pero noong pinadala ako ng aking kompanya sa Taiwan ng dalawang linggo, bigla akong napaisip. Bakit nga ba hindi ko naisip ito noon? Nakapunta na ko sa Taiwan ng maraming beses, gusto ko yung kapaligiran, puwede ko pang magamit yung Mandarin (kasi kailangan ko talagang gamitin ito rito), maganda ang edukasyon at malapit pa siya sa Pilipinas, naisip ko na perpektong pagkakataon ito. Kaya nagsimula na ko maghanap ng mga unibersidad at nagkaroon ng lakas na loob na mag-aplay. At doon nagsimula ang lahat, ngayon malapit na ko matapos sa unang taon ko rito.

 

2.  Briefly tell us about the program you are studying. What subjects are you studying? What have you enjoyed the most in your studies?
(English)

I am currently taking up GMBA. I guess I would say it’s not the typical MBA, because we are a very diverse group. But this is not really that new for me as I was a business major and I have worked with people from different countries. But a big difference is studying with different people from different countries with different backgrounds. I would say it is very interesting to get to know new perspectives. The electives of this program are quite interesting as well, as it gives us real life examples of what happens in the business world and helps us think outside of the box in many aspects like in marketing, in advertising, in data science, etc. Overall, I mostly liked meeting new friends and also being able to share my experiences to everyone.

(Pilipino) 

Kasalukuyan akong nag-aaral ng GMBA. Siguro, masasabi ko na hindi siya pangkaraniwang MBA kasi iba’t ibang karanasan ang mayroon namin ng aking mga kaklase. Pero hindi narin ito bago sakin kasi ang kurso ko noong kolehiyo ay business din at madami rin akong nakatrabaho na galing sa iba’t ibang bansa at may mga iba’t ibang karanasan. Masasabi kong natutuwa ako na makarinig ng ibang perspektibo. Ang mga elektibo na kurso rito ay kakaiba rin kasi binibigyan kami ng mga senaryo na pangtotoong buhay, kung ano talaga ang nangyayari sa negosyo at tinutulungan kaming magisip ng kakaibang ideya sa aspeto ng marketing, advertising, data science at iba pa. Pero ang pinakagusto ko talaga yung nakakilala ako ng mga bagong kaibigan at ang nagkaroon ng pagkakataon na maibahagi ang mga karanasan ko sa iba.

3. How does studying in Taiwan compare with studying in your home country (e.g., teaching quality, environment, school equipment, facilities, etc.)?

(English)

Philippines, being an Asian country as well, the student and teacher stereotypes are mostly the same, wherein classes are usually quiet, more of the really academic lecture setting. I would say the main difference would be the government support towards education and the equipment and facilities. In the Philippines, if you don’t have enough money then you would simply stop studying and just work. But here, the government or the school gives many financial assistances and scholarship opportunities for students. There is encouragement and support even for us international students. The equipment and facilities here show that Taiwan is indeed a good country to study in, the classrooms are well-built with the technology that is needed for us to have a comfortable study session.

(Pilipino)  

Ang Pilipinas ay nasa Asya rin kaya ang mga estudyante at mga guro ay medyo parehas lang ng esteriotipito, ang mga estudyante ay tahimik, at pang-akademiko talaga ang pagtuturo. Masasabi ko na ang malaking pagkakaiba ay ang suporta ng gobyerno sa edukasyon at sa mga kagamitan at mga pasilidad. Sa Pilipinas, pag wala kang sapat na pera titigil ka sa pag-aaral at magtratrabaho na lamang para kumayod. Pero rito, ang gobyerno o ang eskwelahan mismo ang magbibigay ng maraming suporta at iskolarsyip sa mga estudyante. Kahit pati sa aming mga galing sa ibang bansa. Ang magagandang mga kagamitan at teknolohiya sa mga pasilidad dito ay ginagamit upang magkaroon kami ng komportableng sesyon sa pag-aaral. Ito ang nagpapatunay na magandang mag-aral sa Taiwan.

4.  What has been the greatest challenge you faced in applying to study in Taiwan? How did you overcome this challenge?

(English)

I think the greatest challenge would be applying to the universities here due to the requirements. I was still working at that time and mostly doing overtime. I did the requirements at my most tired state, just wanting to finish everything before the deadline. I rushed through it and hoped for the best. Eventually, I was accepted in both universities that I applied for and I am very grateful for that. I think what kept me sane at that moment was thinking that this is the biggest investment I would be doing, and I don’t want to waste my hard-earned money in submitting bad applications. And I think that did the trick, because here I am now.

(Pilipino)  

Sa tingin ko ang pinakamalaking pagsubok ay ang pag-aplay sa mga unibersidad dito, dahil sa dami ng mga kailangan isumite. Nagtratrabaho pa rin kasi ako noon at laging obertaym kaya nahirapan talaga ako. Nagawa ko naman tapusin ang mga kailangan na papeles kahit na pagod ako, dahil sa kagustuhan kong makapag-aral ulit. Minadali ko sila at umasa nalang na maging maayos ang lahat. Sa huli ay natanggap naman ako sa dalawang unibersidad na inaplayan ko at sobrang nagpapasalamat ako doon. Sa tingin ko, ang rason kung bakit natapos ko ang lahat ay dahil iniisip ko na sariling pera ko ang gagamitin ko rito, hindi ito maliit na bagay at para sa akin naman ito. At iyon na nga, narito na ko ngayon.

5.  What do you plan to do after you have finish your studies in Taiwan? Would you like to stay in Taiwan?  Why? 

(English)

Honestly, I don’t plan to stay in Taiwan after I finish my degree. I plan to finish my degree, literally go back to my country, find a job and eventually start my own business with some friends. But I am open to stay if there are opportunities here. So far, I have a very flexible plan. I think that I want to go back to the Philippines, because my family is there and I think that it would be better to work in your own country, you know? Support your own using what you’ve learned from your other experiences, like living and studying here. I know there’s a lot of opportunities out there, but Philippines is home.

(Pilipino)  

Sa totoo lang, wala talaga akong plano na manatili rito sa Taiwan pagnakapagtapos na ko. Gusto ko lang makatapos ng pag-aaral, bumalik sa Pilipinas, maghanap ng trabaho at magtayo ng sariling negosyo kasama ang mga kaibigan ko. Pero kung may oportunidad dito, bukas naman ako sa posibilidad na rito ako magtrabaho. Itong plano ko naman na bumalik, puwede naman magbago. Depende talaga kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Gusto kong bumalik sa Pilipinas kasi nandoon ung pamilya ko at sa tingin ko mas maganda naman kung sa sarili mong bansa ka magtratrabaho, tama naman di ba? Suportahan ang sariling atin gamit ang mga natutunan natin sa ibang mga karanasan, katulad ng tumira at mag-aral dito. Alam kong maraming oportunidad sa iba’t ibang panig ng mundo, pero tahanan ko ang Pilipinas.

6.  How do you think studying in Taiwan can benefit you in your future career?

(English)

Studying in Taiwan can benefit me in many ways. Being abroad gives you a view that you can’t have studying in your own country. I don’t have any relatives here, so being independent also helps me a lot towards knowing if I can handle things alone, if I can work with new people, and if I can adapt. It will give me new life skills that I could apply anywhere, it helps me grow and mature. Transitioning from student to employee to student gave me that challenge on whether or not I can do this all over again, and this would help me in the future at work, when I need to suddenly change careers or positions.

(Pilipino)  

Maraming benepisyo ang pag-aaral dito sa Taiwan. Ang pag-aaral kasi sa ibang bansa ay maaaring magbigay sayo ng ibang pananaw sa buhay. Wala akong kamag-anak dito, kaya isang pagsubok ang tumira ng mag-isa at makipaghalubilo sa ibang tao, kasi rito ko malalaman kung kakayanin ko ba. Ang kakayahan ko na paglipat ng buhay estudyante, empleyado, at estudyante ulit ay magsisilbing sagot sa katanungan ko sa aking sarili na kung kaya ko bang magsimula ulit sa umpisa. Pagnagawa ko ito, magiging malaking tulong ito pagbumalik na ako sa trabaho. Kung magpalit man ako ng trabaho o posisyon, mabilis nalang ito para sakin dahil nagawa ko ang pagbabalik eskwela matapos ng pagtratrabaho ng ilang taon.

7.  What do you see as your key achievements during your studies in Taiwan?

(English)

I don’t think that I have a lot of achievements since I am only in my second semester right now and during my first semester, I just wanted to transition back to becoming a student. So, I put all my focus there. The most important achievement that I have reached would be being accepted as a teaching assistant, even though I still lack experience and was quite lost. I was able to overcome those challenges while taking a full load of credits. On a personal level, my achievement would be breaking out of my comfort zone and being able to open up more and participate.

(Pilipino)  

Sa tingin ko wala pa akong masyadong nakamit kasi nasa ikalawang semestro palang ako. Noong unang semestro ko kasi, ginusto ko lang siguraduhin na kakayanin ko ulit maging estudyante. Doon lang ako nakapokus. Siguro ung pinakamalaki kong nakamit ay ang pagiging katulong sa pagtuturo ng isa kong propesor, kahit na kulang pa ko sa karanasan at medyo naguguluhan pa sa mga bagay bagay. Nagawa ko ito habang kumukuha ng maraming asignatura. Para sakin, itong trabaho na ito ay tumulong sakin na kumawala sa karaniwang gawain na ginagawa ko at napansin ko na mas naging aktibo pa ko na makilahok sa iba’t ibang aktibidades.

8. What advice do you have for other foreign students who may want to come to Taiwan to study?

(English)

I encourage you guys to try out Taiwan especially if you’re in Asia already. It’s close to home, people are nice, you learn a new language, and transportation is such a breeze. While studying, you can also explore a lot of places as long as you manage your time well. If you think your Mandarin is not good enough, don’t worry, people are willing to help, especially your fellow classmates, professors and basically everyone at school. My advice to you is to try and ask around, maybe visit the campus, if you like it then go for it, if not, then don’t force yourself. The main thing is you are happy to try something new and have the courage to be independent, so that you can have a wonderful experience.

(Pilipino)  

Hinihikayat ko kayo na subukan mag-aral dito sa Taiwan, lalo na kung nasa Asya narin naman kayo. Malapit lang siya sa bansa niyo, mababait ang mga tao, matututo ka ng ibang lengguwahe, at maayos pa ang transportasyon. Habang nag-aaral, puwede karin pumunta sa mga atraksyon dito kung kakayanin mong ibalanse ang oras mo. Kung ang Mandarin mo naman ay hindi gaanong kagaling, huwag kang mag-alala, kasi maraming tutulong sa iyo, lalo na yung mga kaklase mo, mga guro, at mga tao sa paligid. Ang payo ko sayo ay huwag kang mahiyang magtanong at bisitahin mo ang unibersidad na gusto mo para malaman kung ito ba ay para sayo. Tignan mo lang, kung gusto mo, eh di mag-aplay ka, kung hindi naman ay huwag mong pilitin. Lagi mong tandaan na magkakaroon ka lamang ng magandang karanasan dito kung gusto mo talagang subukan ang ibang bagay at may lakas na loob na mag-isang tumira sa ibang bansa.