Perceptions of Students from Southbound Countries

Read about the perception of students from soutbound countries to share the insight of studying in Taiwan.

TRAN NGUYEN PHUONG DUNG/ National Taiwan University of Science and Technology

Nationality : Vietnam
Major : Department of Materials Science and Engineering

 
2.jpg 

My name is Tran Nguyen Phuong Dung. I come from Vietnam. I graduated from Ho Chi Minh University of Agriculture and Forestry with my major in Food and Technology. Then I continued with my master degree in Food and Beverage Engineering at Ho Chi Minh University of Technology. Now I am pursuing my Ph.D program at Department of Materials Science and Technology, National Taiwan University of Science and Engineering.

Tôi là Trần Nguyễn Phương Dung. Tôi đến từ Việt Nam. Tôi tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm
thành phố Hồ Chí Minh với chuyên ngành Công nghệ thực phẩm. Sau đó, tôi tiếp tục học chương trình thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm tại trường đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, tôi đang theo đuổi chương trình tiến sĩ tại Khoa Khoa học và kỹ thuật vật liệu, trường đại học Khoa học kỹ thuật quốc gia Đài Loan.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. What made you decide to study in Taiwan?

(English)

There are many reasons leading to my decision to study in Taiwan. The most important one is effective educational system. Universities have the modern facilities to support for education and education in Taiwan is considered as one of the best educations in Asia. Moreover, it meets the global educational standards. The government promotes the massive investment on education by granting foreign students with annual scholarship. The second reason why I came to Taiwan is a desire to improve my knowledge and skills. Through studying at NTUST, one of the best universities in Taiwan, I could advance my knowledge and skills. For instance, I could enhance my English and Mandarin, the two most popular languages in the world. The last reason is active living environment. Taiwan has the high living standards and when living here, I could have more opportunities to get exposed to new and practical experience in new environment. In Taiwan, I could participate in many programs to communicate, make new friends and exchange cultures with many international students. The aforementioned reasons became a motive for me to study in Taiwan.

(Vietnamese) 

Có nhiều lý do dẫn đến quyết định du học Đài Loan của tôi. Điều quan trọng nhất là hệ thống giáo dục hiệu quả. Các trường đại học có cơ sở vật chất hiện đại để hỗ trợ giáo dục và giáo dục ở Đài Loan được coi là một trong những nền giáo dục tốt nhất ở châu Á. Hơn nữa, nó đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục toàn cầu. Chính phủ thúc đẩy đầu tư lớn cho giáo dục bằng cách cấp cho sinh viên nước ngoài học bổng hàng năm. Lý do thứ hai tại sao tôi đến Đài Loan là mong muốn cải thiện kiến thức và kỹ năng của mình. Thông qua việc học tại NTUST, một trong những trường đại học tốt nhất ở Đài Loan, tôi có thể nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình. Chẳng hạn, tôi có thể nâng cao tiếng Anh và tiếng Quan thoại của mình, hai ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Lý do cuối cùng là môi trường sống năng động. Đài Loan có mức sống cao và khi sống ở đây, tôi có thể có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc và trải nghiệm thực tế trong môi trường mới. Ở Đài Loan, tôi có thể tham gia nhiều chương trình để giao tiếp, kết bạn mới và trao đổi văn hóa với nhiều sinh viên quốc tế. Những lý do đã nói ở trên trở thành động lực để tôi đi du học Đài Loan.

 

2.  Briefly tell us about the program you are studying. What subjects are you studying? What have you enjoyed the most in your studies?
(English)

Now I am studying at Department of Materials Science and Engineering which focuses on complex materials in polymer engineering, electronic materials, and ceramic, metallic, and
nanotechnology, biotechnology and optoelectronic materials. My laboratory research is on biomaterials for cell culture, tissue, ophthalmic materials, etc.
I studies many courses from my department such as: Special Topics on Polymer Organic Chemistry, Tissue Engineering and Advanced Surface Characterizations for Materials, etc. During my studies, I am keen on researching on biomaterials, particularly, contact lens.
When studying here, the most impressive thing to me is professors’ kindness. Although professors attain the very superior status in society, they are very friendly, kind, caring and enthusiastic. In NTUST, I know many professors who are willing to help students when students are in trouble. For instance, one of my Vietnamese friends came to Taiwan for master degree, but she only got free tuition without stipend. Moreover, her family conditions are not good enough to support her with expenses to living here, so she seemed to give up her desire. One professor knew her situation and suggested her as his student and also supported her with stipend so that he could come here to study.

(Vietnamese) 

Bây giờ tôi đang học tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu mà nó tập trung vào các vật liệu phức tạp trong kỹ thuật polymer, vật liệu điện tử, và công nghệ gốm, kim loại và công nghệ nano, công nghệ sinh học và vật liệu quang điện tử. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của tôi là về vật liệu sinh học để nuôi cấy tế bào, mô, vật liệu nhãn khoa, v.v.
Tôi học nhiều khóa học từ khoa của mình như: Các chủ đề đặc biệt về Hóa học hữu cơ polymer, Kỹ thuật mô và Đặc tính bề mặt tiên tiến cho vật liệu, v.v. Trong quá trình nghiên cứu, tôi rất thích nghiên cứu về vật liệu sinh học, đặc biệt là kính áp tròng.
Khi học ở đây, điều ấn tượng nhất với tôi là sự tốt bụng của giáo sư. Mặc dù các giáo sư đạt được vị thế rất cao trong xã hội, nhưng họ rất thân thiện, tốt bụng, chu đáo và nhiệt tình. Ở NTUST, tôi biết nhiều giáo sư sẵn sàng giúp đỡ sinh viên khi sinh viên gặp khó khăn. Chẳng hạn, một trong những người bạn Việt Nam của tôi đã đến Đài Loan để lấy bằng thạc sĩ, nhưng cô ấy chỉ được học miễn học phí mà không có học bổng. Hơn nữa, điều kiện gia đình của cô ấy không đủ tốt để hỗ trợ cô ấy chi phí để sống ở đây, vì vậy cô ấy dường như từ bỏ ham muốn của mình. Một giáo sư biết tình hình của cô ấy và chấp nhận cô ấy là sinh viên của mình và cũng hỗ trợ cô ấy với học bổng để cô ấy có thể đến đây để học.

3. How does studying in Taiwan compare with studying in your home country (e.g., teaching quality, environment, school equipment, facilities, etc.)?

(English)

In my opinion, there are some similarities and differences in some aspects between Taiwan and my home country’s conditions.
About teaching quality, I think both countries are the same. Taiwan and Vietnam mainly focus on education quality. Professors are not only very professional and but very friendly, kind, caring and enthusiastic. They are willing to help students when they have difficulty in both learning and others. The schools and university often create the good environment for students to enhance their knowledge and skills.
In contrast, both also have some different aspects. Universities in Taiwan have the better
facilities than Vietnam’s which supports them with more practical experience. Although facilities in Vietnam is not as good as Taiwan, professors often try to update the modern issues and give them some hands-on practice to help them have a better understanding.

(Vietnamese)  

Theo tôi, có một số điểm tương đồng và khác biệt về điều kiện giữa Đài Loan và nước của tôi.
Về chất lượng giảng dạy, tôi nghĩ cả hai nước đều giống nhau. Đài Loan và Việt Nam chủ yếu tập trung vào chất lượng giáo dục. Các giáo sư không chỉ rất chuyên nghiệp mà còn rất thân thiện, tốt bụng, chu đáo và nhiệt tình. Họ sẵn sàng giúp đỡ sinh viên khi sinh viên gặp khó khăn trong cả việc học và những việc khác. Các trường học và đại học thường tạo ra môi trường tốt cho sinh viên để nâng cao kiến thức và kỹ năng của họ.
Ngược lại, cả hai cũng có một số khía cạnh khác nhau. Các trường đại học ở Đài Loan có cơ sở vật chất tốt hơn Việt Nam, nơi hỗ trợ họ với nhiều kinh nghiệm thực tế hơn. Mặc dù các cơ sở ở Việt Nam không tốt bằng Đài Loan, các giáo sư thường cố gắng cập nhật các vấn đề hiện đại và cung cấp cho sinh viên một số thực hành để giúp họ hiểu rõ hơn.

4.  What has been the greatest challenge you faced in applying to study in Taiwan? How did you overcome this challenge?

(English)

According to me, the greatest challenge I faced in applying to study in Taiwan is language barrier. My English skills are not actually good enough to study abroad and I have not studied Mandarin before. Therefore, when I got NTUST’s admission, I thought I was afraid of studying in Taiwan and would suspend my scholarship for one year so that I could self-prepare for my language skills. However, I tried to overcome by negative thoughts thanks to my family’s encouragement. My parents used one famous quote to tell me “Never waste the opportunities that come up because the same opportunity will not come twice”. If I suspended my scholarship at that time, I would lose my full scholarship including my school fee and stipend. Therefore, I began aware of myself and realized that I should take risk or lose this chance and finally, I decided to take risk to come to Taiwan to study.

(Vietnamese)  

Theo tôi, thách thức lớn nhất mà tôi gặp phải khi đăng ký du học Đài Loan là rào cản ngôn ngữ. Kỹ năng tiếng Anh của tôi không thực sự đủ tốt để đi du học và tôi chưa từng học tiếng Quan Thoại trước đây. Do đó, khi tôi được nhận vào NTUST, tôi nghĩ rằng tôi sợ việc học ở Đài Loan và sẽ tạm ngưng học bổng trong một năm để tôi có thể tự chuẩn bị cho các kỹ năng ngôn ngữ của mình. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng khắc phục những suy nghĩ tiêu cực nhờ sự khích lệ của gia đình tôi. Bố mẹ tôi đã sử dụng một câu nói nổi tiếng để nói với tôi về Không bao giờ lãng phí những cơ hội đến vì cơ hội tương tự sẽ không đến hai lần. Nếu tôi tạm ngưng học bổng vào thời điểm đó, tôi sẽ mất học bổng toàn phần bao gồm cả học phí và trợ cấp. Do đó, tôi bắt đầu nhận thức được bản thân và nhận ra rằng tôi nên chấp nhận rủi ro hoặc đánh mất cơ hội này và cuối cùng, tôi quyết định mạo hiểm để đến Đài Loan du học.

5.  What do you plan to do after you have finish your studies in Taiwan? Would you like to stay in Taiwan?  Why? 

(English)

After finishing my Ph.D program, I will continue to stay in Taiwan. Taiwan has the active and professional working environment. Many companies in Taiwan brings the good treatment policy for employees. Therefore, I would like find a job related to my study field. I am passionate about researching on contact lens, so I would like to work in biomaterial company to produce the contact lens. I would like to apply my gained knowledge and experience to serve for this research. I hope I can create more and more contact lens with the high quality to serve the customers. Moreover, I would like to conduct some studies and publish journal articles about contact lens.

(Vietnamese)  

Sau khi kết thúc chương trình tiến sĩ, tôi sẽ tiếp tục ở lại Đài Loan. Đài Loan có môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp. Nhiều công ty ở Đài Loan mang đến chính sách đối xử tốt cho nhân viên. Vì vậy, tôi muốn tìm một công việc liên quan đến lĩnh vực học tập của tôi. Tôi đam mê nghiên cứu về kính áp tròng, vì vậy tôi muốn làm việc trong công ty vật liệu sinh học để sản xuất kính áp tròng. Tôi muốn áp dụng kiến thức và kinh nghiệm có được của mình để phục vụ cho nghiên cứu này. Tôi hy vọng tôi có thể tạo ra ngày càng nhiều kính áp tròng với chất lượng cao để phục vụ khách hàng. Hơn nữa, tôi muốn tiến hành một số nghiên cứu và xuất bản các bài báo trên tạp chí về kính áp tròng.

6.  How do you think studying in Taiwan can benefit you in your future career?

(English)

Studying at Department of Materials Science and Engineering helps me obtain a lot of considerable benefits. In the past, my major mainly focused on food and technology and I never think I will change to another aspect like biomaterials. However, when I did the experiments about contact lens, I found it quite attracting. In the future, I will find a job related to ophthalmic materials, in specific, contact lens. I got the practical experience in creating contact lens in laboratory, so I can continue to produce them with high quality, diverse samples and colors. Additionally, working on my thesis also supports me with the opportunity to realize the role of research. I continue to conduct many studies about application of contact lens to bring the best quality ones to the market to serve for customers’ needs.

(Vietnamese)  

Học tập tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu giúp tôi có được rất nhiều lợi ích đáng kể. Trước đây, chuyên ngành của tôi chủ yếu tập trung vào Công nghệ thực phẩm và tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi sang một khía cạnh khác như vật liệu sinh học. Tuy nhiên, khi tôi làm các thí nghiệm về kính áp tròng, tôi thấy nó khá thu hút. Trong tương lai, tôi sẽ tìm một công việc liên quan đến vật liệu nhãn khoa, cụ thể là kính áp tròng. Tôi có kinh nghiệm thực tế trong việc tạo ra kính áp tròng trong phòng thí nghiệm, vì vậy tôi có thể tiếp tục sản xuất chúng với chất lượng cao, mẫu và màu sắc đa dạng. Ngoài ra, làm việc trên luận án của tôi cũng hỗ trợ tôi có cơ hội nhận ra vai trò của nghiên cứu. Tôi tiếp tục thực hiện nhiều nghiên cứu về ứng dụng kính áp tròng để mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất trên thị trường để phục vụ cho khách hàng nhu cầu của mình.

7.  What do you see as your key achievements during your studies in Taiwan?

(English)

In the past, I was afraid of my language skills. However, after studying in Taiwan, I become more confident person and quite satisfied with my achievements here. Now, I can speak Mandarin and am good at using English to communicate with other people, even I participated in Digital Learning Companion project with the role as an English tutor.
In my perspectives, Digital Learning Companion project is very meaningful. This project is Ministry of Education’s social responsibility program to search a university partner to teach for elementary and secondary students in the remote areas every academic year. This project not only aims to help students in remote areas improve their English skills but stimulate a person’s social responsibility. When participating in this project, I taught English one Taiwan student. We are like friends and shared experience about the culture such as food, clothes, famous scenery, etc. We felt attracted and interested by sharing the similarities and differences in our culture. I also created a friendly and relaxing teaching atmosphere so that she could catch up the lesson easily. I tried to contribute to my teaching with my enthusiasm and devotion. When you do something which comes from your heart, I think you can get its benefits.
This project also teaches me many things. I felt that I got more receiving things than I gave such as online teaching experience, making new friends and culture exchange. Also, I participated in practical trip to visits students’ schools to understand their studying conditions deeply and had sympathy with them. After this project, I became a more mature person and I begin to be keen on the community activities. I wish this project will spread out for long time to help communities.

(Vietnamese)  

Trong quá khứ, tôi sợ kỹ năng ngôn ngữ của mình. Tuy nhiên, sau khi học tại Đài Loan, tôi trở thành người tự tin hơn và khá hài lòng với thành tích của mình tại đây. Bây giờ, tôi có thể nói tiếng phổ thông và sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với người khác, thậm chí tôi đã tham gia vào dự án Đồng hành học tập kỹ thuật số với vai trò là một gia sư tiếng Anh.
Theo quan điểm của tôi, dự án Đồng hành học tập kỹ thuật số rất có ý nghĩa. Dự án này là chương trình trách nhiệm xã hội của Bộ Giáo dục, nhằm tìm kiếm một đối tác đại học để giảng dạy cho học sinh tiểu học và trung học ở vùng sâu vùng xa mỗi năm học. Dự án này không chỉ nhằm mục đích giúp sinh viên ở vùng sâu vùng xa cải thiện kỹ năng tiếng Anh mà còn kích thích trách nhiệm xã hội của một người. Khi tham gia dự án này, tôi đã dạy tiếng Anh cho một sinh viên Đài Loan. Chúng tôi giống như những người bạn và chia sẻ kinh nghiệm về văn hóa như thực phẩm, quần áo, phong cảnh nổi tiếng, v.v. Chúng tôi cảm thấy bị thu hút và thích thú bằng cách chia sẻ những điểm tương đồng và khác biệt trong văn hóa của chúng tôi. Tôi cũng tạo ra một không khí giảng dạy thân thiện và thư giãn để học sinh có thể bắt kịp bài học một cách dễ dàng. Tôi đã cố gắng đóng góp cho việc giảng dạy của mình với sự nhiệt tình và tận tâm. Khi bạn làm điều gì đó xuất phát từ trái tim của bạn, tôi nghĩ bạn có thể nhận được lợi ích của nó.
Dự án này cũng dạy tôi nhiều điều. Tôi cảm thấy rằng tôi nhận được nhiều thứ hơn những gì tôi đã đưa ra như kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến, kết bạn và trao đổi văn hóa mới. Ngoài ra, tôi đã tham gia chuyến đi thực tế đến thăm các sinh viên trường học để hiểu sâu sắc điều kiện học tập của họ và có cảm tình với họ. Sau dự án này, tôi trở thành một người trưởng thành hơn và tôi bắt đầu quan tâm đến các hoạt động cộng đồng. Tôi mong muốn dự án này sẽ lan rộng trong thời gian dài để giúp đỡ cộng đồng.

8. What advice do you have for other foreign students who may want to come to Taiwan to study?

(English)

I got some experience when I came to Taiwan to study, so I would like to share my feelings for new ones.
When you want to try new things, please do not be hesitate. One quote is I really enjoy is “When you step out of your conform zone, you are steeping into your greatness”. Therefore, you should not be afraid of new things, you should take risk to catch your opportunity and you can reach to your success.
Beside studying and conducting your research, please spend time participating in more and more outdoor activities. This way will give you more great experience. In addition, you should attend the social responsibility programs. It is not only to bring the fruitful benefits for communities but to train you to become a more mature person.

(Vietnamese)  

Tôi đã có một số kinh nghiệm khi đến Đài Loan để học, vì vậy tôi muốn chia sẻ cảm xúc của mình cho những người mới.
Khi bạn muốn thử những điều mới, xin đừng ngần ngại. Một câu trích dẫn là tôi thực sự rất thích là “Khi bạn bước ra khỏi chướng ngại của bản thân, bạn sẽ trở nên vĩ đại hơn”. Do đó, bạn không nên sợ những điều mới, bạn nên mạo hiểm để nắm bắt cơ hội và bạn có thể đạt được thành công của mình.
Bên cạnh nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu của bạn, xin vui lòng dành thời gian tham gia ngày càng nhiều hoạt động ngoài trời. Cách này sẽ cho bạn nhiều kinh nghiệm tuyệt vời hơn. Ngoài ra, bạn nên tham dự các chương trình trách nhiệm xã hội. Nó không chỉ mang lại lợi ích hiệu quả cho cộng đồng mà còn đào tạo bạn trở thành một người trưởng thành hơn.