Perceptions of Students from Southbound Countries

Read about the perception of students from soutbound countries to share the insight of studying in Taiwan.

Ymir M. Garcia/ National Cheng Kung University

Nationality : Philippines
Major : Biomedical Engineering

 2.jpg

I am a licensed Chemist, a Registered Nurse and a licensed Medical Doctor in the Philippines and I am a lecturer in one of the engineering schools in the Philippines. I am here now in Taiwan studying Ph.D. in Biomedical Engineering.

Ako po ay isang lisensiyadong Chemist, Rehistradong Nars at isang lisensiyadong Medical Doctor sa Pilipinas. Ako rin po ay isang guro sa isang prestihiyosong Engineering School sa Pilipinas. Narito ako ngayon sa Taiwan at kasalukuyang nag-aaral ng Ph.D. sa Biomedical Engineering.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. What made you decide to study in Taiwan?

(English)

I was actually admitted to one of the universities in the US but I chose to study here in Taiwan because first Taiwan is actually near the Philippines. Second, the caliber of education that I will get from here is the same with the curriculum that I will get in the western countries. Recently, I have read in an article that Taiwan is strengthening its research area. The quality of research papers published by Taiwanese universities surpassed the quality of papers submitted by its neighboring countries. Studying here in Taiwan will give me more opportunities to strengthen my skills and knowledge of scientific researches without going farther and without spending a huge amount of money. Lastly, since Taiwan is in Asia, somehow the culture is the same, there will be no big adjustments to be made on my part.

(Pilipino) 

Ako po ay nakapasa sa isa sa mga unibersidad sa sa Estados Unidos ngunit mas pinili kong mag-aral dito sa Taiwan sa mga sumusunod na kadahilan, una sa lahat, ang bansang Taiwan ay isa sa mga talagang pinakamalapit na bansa sa Pilipinas. Pangalawa, ang kalibre ng edukasyon na makukuha ko mula rito ay kapareho lamang sa kurikulum na makukuha ko sa mga kanlurang bansa. Kamakailan lamang, nabasa ko sa isang artikulo na binibigyan pansin ng Taiwan at pinalakas nito ang mga programa na nauukol sa akademiko at syentipikong pananaliksik. Ang kalidad ng mga pananaliksik na inilathala ng mga unibersidad sa Taiwan ay higit pa sa kalidad kumpara sa mga naisinumite ng mga karatig bansa. Ang pag- aaral dito sa Taiwan ay magbibigay sa akin ng higit pang mga pagkakataon upang palakasin ang aking mga kasanayan at kaalaman sa mga siyentipikong pananaliksik na hindi na kailangang lumayo at hindi na kailangang gumasta ng malaking halaga ng pera. Panghuli, dahil ang Taiwan ay nasa Asya, sa paanuman ang kultura ay magkahalintulad lamang, hindi na magkakaroon ng malaking pagbabago na gagawin sa aking bahagi.

 

2.  Briefly tell us about the program you are studying. What subjects are you studying? What have you enjoyed the most in your studies?
(English)

I am studying Ph.D. in Biomedical Engineering (BME). I chose this program since BME in the Philippines is still in its infancy stage. I would like to bring new technologies from here and develop it in the Philippines. I am currently in a microfluidic lab and I am focusing on research that deals with medical biosensors since my background is in the medical field. I am developing a biochip that can serve as a DNA nanosensor for immediate and accurate diagnosis of infectious and non-infectious diseases. What I enjoyed the most in studying here in Taiwan are the resources that are available for me to conduct my research. Likewise, the assistance and hands-on mentoring that I get from my senior lab mates including my adviser. This helps enables me to learn new fields in engineering and able to integrate them with what I know from the medical field to come up with a solution for unmet needs in clinical settings. I feel fulfilled because I see that the things that I am about to develop will be a great help in the healthcare industry not only in Taiwan and in the Philippines but as well as in other countries in general.

(Pilipino) 

Ako Nag-aaral ako ng Ph.D. sa Biomedical Engineering (BME). Pinili ko ang program na ito sa kadahilanang ang BME sa Pilipinas ay nasa yugto pa rin ng pagkabata. Gusto kong magdala ng mga bagong teknolohiya mula dito at paunlarin ito sa Pilipinas. Ako ay kasalukuyang nasa isang microfluidic lab at nakatuon ako sa pananaliksik na nakikitungo sa mga medikal na biosensor dahil ang aking background ay nasa larangan ng medikal. Nagbubuo ako ng isang biochip na maaaring magsilbi bilang isang nanosensor ng DNA para sa agaran at tumpak na pagsusuri ng mga nakakahawang sakit at di-nakakahawang sakit. Ang pinaka-kinagigiliwan ko sa pag-aaral dito sa Taiwan ay ang mga readily-accessible na resources upang madali ako makapagsagawa ng aking pananaliksik. Gayundin, ang tulong at mga hands-on mentoring na nakuha ko mula sa aking mga senior lab mates at kasama na ditto ang gabay ng aking Adviser. Ang tulong na ito ay nagbibigay-daan sa akin upang matuto ng mga makabagong teknolohiya sa larangan ng engineering na maari kung maisama sa aking medical na kaalaman upang makabuo ng isang solusyon para sa mga hindi pa nalulunasan na pangangailangan sa klinikal na set up. Ako ay nasisiyahan sa naaalintana kong katuparan, nakikita ko na ang mga bagay na gagawin ko ay magiging malaking tulong sa industriya ng pangangalagang pangkalusugan hindi lamang sa Taiwan at sa Pilipinas kundi gayundin sa iba pang mga bansa sa pangkalahatan.

3. How does studying in Taiwan compare with studying in your home country (e.g., teaching quality, environment, school equipment, facilities, etc.)?

(English)

Experiencing to study in different universities in the Philippines for my different degrees (BS Chemistry, BS Nursing, MS Chemistry and Doctor of Medicine) and is a lecturer in one of the engineering schools in the Philippines, I can see big differences in how everything is done here in Taiwan. The first difference I saw was that teacher who has only Ph.D. degrees are allowed to teach in Taiwan Universities compared to most universities I attended in the Philippines wherein due to lack or not enough teachers with Ph.D. degrees to handle major courses, they allow fresh graduates to teach. The quality of teaching, therefore, may get affected since they do not have much more experience to relay to their students. In the case of the environment, the school equipment, and the facilities, I find my current university here in Taiwan conducive for studies, the library is operating long hours, it is safe to go home even at wee hours. Our laboratories are open 24 hours where I can do my experiments anytime I want to. There are also enough facilities for extra-curricular activities, which I think is a very important avenue to release stress after a long day of work and studies. There are two huge and spacious fields for exercise, 3 gyms, with 2 swimming pools. Dragon boat competition is one of the events I always wait for every year. I can join the competition, get trained physically and able to meet a lot of friends as well.

(Pilipino)  

May Dahil sa karanasan ko na makapag-aral sa iba't ibang unibersidad sa Pilipinas para sa aking iba't ibang degree (BS Chemistry, BS Nursing, MS Chemistry at Doctor of Medicine) at sa karanasan ko na maging lektor sa isa sa engineering school sa Pilipinas, nakikita ko ang malaking pagkakaiba ng mga proseso, gawi at mga bagay-bagay dito sa Taiwan. Ang unang pagkakaiba na nakita ko ay ang guro na may Ph.D. degree lamang ang pinahihintulutan na magturo sa Taiwan Universities kumpara sa karamihan sa mga unibersidad na dinaluhan ko sa Pilipinas kung saan dahil sa kakulangan o hindi sapat na mga guro na may Ph.D. degree upang maituro ang mga pangunahing kurso, pinahihintulutan nila ang mga bagong nagtapos na magturo. Samakatuwid, ang kalidad ng pagtuturo ay maaaring maapektuhan dahil ang mga bagong guro ay walang sapat o maraming karanasan na maaaring maibahagi sa kanilang mga mag-aaral. Sa kaso ng kapaligiran, mga kagamitan sa paaralan, at ang mga pasilidad, nakita ko ang aking kasalukuyang unibersidad dito sa Taiwan ay kaaya-aya at angkop sa pag-aaral, ang silid aklatan ay tumatakbo sa mahabang oras, ligtas umuwi kahit na sa dis-oras ng gabi. Ang aming laboratoryo ay bukas ng 24 na oras kung saan maaari kong gawin ang aking mga eksperimento anumang oras na gusto ko. Mayroon ding mga sapat na pasilidad para sa mga extra-curricular na gawain, na sa palagay ko ay isang napakahalagang paraan upang maiwasan ang stress pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho at pag-aaral. Mayroong dalawang malaki at maluwang na mga lugar para sa pag-eehersisyo, mayroong tatlong gym, isa ditto ay may 2 swimming pool. Ang kumpetisyon ng Dragon Boat ay isa sa mga pangyayari na lagi kong hinihintay sa bawat taon. Maaari akong sumali sa kumpetisyon, makakuha ng malakas na pisikal dahli sa pagsasanay at makakilala at magkaroon ng maraming kaibigan.

4.  What has been the greatest challenge you faced in applying to study in Taiwan? How did you overcome this challenge?

(English)

The application process in my current university, I can say, is superb and super smooth. Everything is online. They have a good follow-up system and the OIA and ISAD give you all the details and the step by step process on what to do next. The challenges I encountered were mostly on our end. We need to pay for the application fee and since I am in the Philippines, I need to wire money and need to have the bank to bank transfer. The bank’s processing fee is quite expensive in the Philippines. An alternative way to circumvent this and solve the problem is to have a friend in Taiwan to pay the application fee for you. It saves time and cost as well. Secondly, it is hard and it takes a long time to process all our documents in the Philippines, it needs to pass through the consul and be stamped before we can finally submit it to Taipei Economic and Cultural Office (TECO)-Philippines for Taiwan Visa application. When applying for Taiwan Visa, it is suggested to plan it very well and to start early, maybe 2 to 3 months prior to your expected travel to Taiwan. That’s how to beat the long bureaucratic process in the Philippines.

(Pilipino)  

Ang proseso ng aplikasyon sa aking kasalukuyang unibersidad ay maaari kong sabihin na napakahusay at sobrang ganda ng daloy. Lahat ay online. Mayroon silang mahusay na follow-up na sistema at ang OIA at ISAD ay nagbibigay sa iyo ng lahat ng mga detalye at hakbang-hakbang na proseso kung ano ang susunod na gagawin. Ang mga hamon at balakid na aking naranasan ay halos sa aming partido. Kailangan naming magbayad aplikasyon fee at dahil ako ay nasa Pilipinas, kailangan ko pang magbayad ng extra sa bangko para sa bank transfer. Ang bayad sa pagpapaproseso ng application fee sa bangko ay masyadong mahal sa Pilipinas. Ang isang alternatibong paraan upang maiwasan ito at malutas ang problema ay ang magkaroon ng isang kaibigan sa Taiwan na pwedeng magbayad ng aplikasyon fee para sa iyo. Nakakatipid din ito ng oras at gastos. Pangalawa, napakahirap at mahabang panahon na iproseso ang lahat ng aming mga dokumento sa Pilipinas, kailangan itong dumaan sa konsul at maitatala bago ito sa wakas maipadala sa Taipei Economic and Cultural Office (TECO) -Philippines para sa Taiwan Visa application. Kapag nag-aaplay para sa Taiwan Visa, iminungkahi na planuhin itong mabuti at magsimula nang maaga, marahil 2 hanggang 3 buwan bago ang iyong inaasahang paglalakbay sa Taiwan. Iyan kung paraan para magapi ang mahabang proseso ng burukratiko pamamalakad sa Pilipinas.

5.  What do you plan to do after you have finish your studies in Taiwan? Would you like to stay in Taiwan?  Why? 

(English)

As much as I want to stay and work here in Taiwan for so many good reasons, like a higher salary than in the Philippines and a better working condition, I am limited to the contract I signed in the Philippines. I got some scholarship from our government and I need to have a return of service in my sending institution after finishing my studies. I need to go back and continue my teaching job at my previous university. But despite this condition, I aim to continue the good relationship with my current university in Taiwan by having research collaborations and by sending some of my students for internships or as an exchange student or a visiting researcher. In that way, I can still pay back my gratitude to my alma mater here in Taiwan.

(Pilipino)  

Kahit anong hangad kong manatili at magtrabaho dito sa Taiwan dahil sa napakaraming magandang kadahilanan, tulad ng mas mataas na suweldo kaysa sa Pilipinas at isang mas mahusay at magandang kondisyon ng pagtatrabaho, ako ay limitado sa kontratang nilagdaan ko sa Pilipinas. Nakatanggap ako ng iilang scholarship mula sa aming gobyerno at kailangan kong matupad ang aking return service upang matumbasan ko ang mga gastusin ng aking institusyon na nagpadala sa akin upang matapos ko ang aking pag-aaral dito sa Taiwan. Kailangan kong bumalik at ipagpatuloy ang aking pagtuturo sa aking

dating unibersidad. Ngunit sa kabila ng kundisyong ito, layunin ko pa ring ipagpatuloy ang mabuting relasyon sa aking kasalukuyang unibersidad sa Taiwan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pananaliksik at sa pagpapadala ng iilan sa aking mga mag-aaral para sa internships o bilang isang exchange student o bilang isang visiting researcher. Sa ganitong paraan, mababayaran ko pa rin ang aking pasasalamat sa aking alma mater dito sa Taiwan.

6.  How do you think studying in Taiwan can benefit you in your future career?

(English)

The quality of education that I will get from studying here in Taiwan will give me a foundation in my future endeavors in the Philippines. My plan after obtaining a Ph.D. degree aside from continuing teaching and doing research is to set up a laboratory that will cater to developing new technologies and innovations that will further advance researches on biomedicine specifically in detection and diagnosis of disease at the molecular level using biosensors. Through these researches, patents for technologies can be created. Likewise, I intend to establish a laboratory that will serve as a training ground for graduate students who will be interested as well in pursuing a career in molecular biosensors and bioelectronics. And hopefully, because of the skills and learning, I can get from my research lab here in Taiwan, I can also set up a center for the advancement of Biomedical Engineering in my country, the Philippines.

(Pilipino)  

Ang kalidad ng edukasyon na makukuha ko mula sa pag-aaral dito sa Taiwan ay magbibigay sa akin ng pundasyon sa aking mga pagsisikap sa hinaharap sa Pilipinas. Ang aking plano pagkatapos makakuha ng isang Ph.D. degree, bukod sa patuloy na pagtuturo at paggawa ng pananaliksik, ay mag-set up ng isang laboratoryo na magsasagawa ng pagbubuo ng mga bagong teknolohiya at mga makabagong-likha na higit pang makakasulong sa field ng biomedicine, partikular na sa pagtuklas at pagsusuri ng mga sakit sa molecular level gamit ang mga biosensor. Sa pamamagitan ng mga pananaliksik na ito, makakagawa tayo ng mga patent para sa mga makabagong teknolohiya. Gayundin, ako ay nagnanais na magtatag ng isang laboratoryo na magsisilbi bilang isang pagsasanay para sa mga graduate students na magiging interesado rin sa pagtataguyod ng karera sa molecular biosensors at bioelectronics. Naway, dahil sa mga kasanayan at pag-aaral na aking makakamit mula sa aking research lab dito sa Taiwan, maaari rin akong makapag-set up ng laboratory na magiging isang sentro para sa pagsulong ng Biomedical Engineering sa aking bansa, sa Pilipinas.

7.  What do you see as your key achievements during your studies in Taiwan?

(English)

My greatest reward is self-fulfillment because of the exposure I gain along the way. I was exposed to a lot of new things here in Taiwan. I learn to conduct my research independently with available resources around. I was exposed to different conferences and won several awards like best paper and best presentation here in Taiwan and abroad with the help of my mentors and professors. I was exposed to different nationalities, languages, and cultures and were able to learn how to adapt very well and adjust with differences we have and was able to build long-lasting friendships and connections.

(Pilipino)  

Ang pinakadakilang gantimpala na aking nakamit ay ang self-fulfillment, naipamalas ito sa aking araw araw na pakikibaka. Naipamalas ako sa maraming makabagong bagay dito sa Taiwan.

Natututo akong magsagawa ng aking sariling pananaliksik na Malaya at di masyadong nakadepende kaninoman, gamit ang mga available resources sa paligid. Naipamalas ako sa iba't ibang mga kumperensya at nanalo ng maraming parangal tulad ng pinakamagandang pag aaral at pinakamahusay na presentasyon dito sa Taiwan at sa ibang bansa sa tulong ng aking mga tagapagturo at mga propesor. Nalantad ako sa iba't ibang nasyonalidad, wika, at kultura at natutunan kung paano makiayon at maging angkop, makibagay ayon sa pagkakaiba na mayroon kami at makapagtayo ng mga pangmatagalang pakikipagkaibigan at koneksyon.

8. What advice do you have for other foreign students who may want to come to Taiwan to study?

(English)

Taiwan is a Chinese speaking country, though people are very warm, accommodating and very generous in helping foreigners, it is for your advantage to learn the Chinese language (Mandarin) quickly. It is easier for communication and it saves a lot of time for understanding the locals. Take time and effort to learn not only their language but also their culture. Before you come to Taiwan, learn the basics words for communication. You can start form learning how to greet in Chinese and knowing basic phrases on how to buy food and some basic stuff.

(Pilipino)  

Ang Taiwan ay isang bansa na nagsasalita ng Tsino, bagama’t ang mga tao dito ay sadyang matulungin at mapagbigay ng tulong sa mga dayuhan, ang pag aaral ng wikang Tsino (Mandarin) bago pumaroon dito ay para sa iyong kabutihan. Mas mapapadali nito ang komunikasyon at mapapabilis nito ang pag-unawa naten sa mga lokal. Kailangan gumawa tayo ng oras at kailangan nating pagsikapan na matuto hindi lamang ng kanilang wika kundi pati na rin ng kanilang kultura. Bago ka pumaroon dito sa Taiwan, mas makakabuti na alamin ang mga pangunahing salita o parirala para sa pakikipagtalastasan. Maaari mong simulan mula sa pag-aaral kung paano bumati sa wikang Tsino o pag-alam sa mga pangunahing parirala sa kung paano bumili ng pagkain o ng mga iilang pangunahing bagay.