Perceptions of Students from Southbound Countries

Read about the perception of students from soutbound countries to share the insight of studying in Taiwan.

Nguyen Bich Ngoc/ Yuan Ze University

Nationality : Vietnam
Major : Master of Business Administration in Leadership & Human Resources (Full-time MBA program taught in English)

 Hualian 2018_edi.jpg

My name is Ngoc. I am from Vietnam. I am studying Master of Business Administration in Leadership and Human Resources at Yuan Ze University. Back in Vietnam, I was a Senior Corporate Affairs Officer in one of the biggest multinational retailers in my country. Pursuing higher education overseas was a part of my career path. So, here I am, this is my second year living and studying in Taiwan. I have a huge interest in improving management and business models of start-ups and small businesses Page 2 of 6 (including social enterprises) in Vietnam especially in the aspects of Organizational Design, Human Resources Management, Leadership, Social Innovation,…

Tôi tên là Ngọc. Tôi đến từ Việt Nam. Tôi hiện đang theo học Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Lãnh đạo và Nhân sự tại Đại học Nguyên Trí. Khi còn ở Việt Nam, tôi là Chuyên viên cao cấp phụ trách đối ngoại của một trong những tập đoàn đa quốc gia về bán lẻ. Theo đuổi bậc học cao hơn luôn là một phần trong con đường sự nghiệp mà tôi đã vạch ra. Vì thế, tôi đã đến Đài Loan, đây là năm thứ hai tôi học tập và sinh sống tại đây. Tôi có đam mê lớn trong việc nâng cao kỹ năng quản trị cũng như nghiên cứu các mô hình kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp mới và nhỏ (bao gồm cả doanh nghiệp xã hội) ở Việt Nam, đặc biệt là trong mảng thiết kế tổ chức, quản trị nhân sự, lãnh đạo, cải tiến xã hội,…

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. What made you decide to study in Taiwan?

(English)

I chose Taiwan to complete my Master’s degree for several reasons. First, I have a huge impression on the kindness and hospitality of the Taiwanese. Second, Taiwan has a rich culture which shares some common things with Vietnam but still has its own unique making outsiders desire to discover and experience. Third, the quality of education is well-known and world-wide class but the tuition fee is affordable in comparison with the other countries. Fourth, the environment in Taiwan is so clean, and we do not have to worry about food safety even with street food. Last but not least, the growth of cooperation between Taiwanese and Vietnamese corporations, more and more Taiwanese investors build factories and do business in Vietnam which urge me to learn more about the Taiwanese culture and become a bridge builder.

(Vietnamese) 

Tôi chọn Đài Loan để hoàn thành bằng Thạc sỹ vì một vài lý do sau. Thứ nhất, tôi đã bị ấn tượng mạnh mẽ bởi sự tốt bụng và lòng hiếu khách của người Đài Loan. Thứ hai, Đài Loan có nền văn hóa giàu bản sắc và chia sẻ nhiều điểm tương đồng với văn hóa Việt Nam nhưng vẫn có những nét rất riêng biệt khiến cho các vị khách muốn khám phá và trải nghiệm. Thứ ba, chất lượng giáo dục được công nhận trên toàn thế giới nhưng mức học phí phải chăng so với các quốc gia khác. Thứ tư, môi trường tại Đài Loan rất sạch sẽ, và chúng ta không phải lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm, kể cả đối với đồ ăn đường phố. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là sự phát triển về hợp tác thương mại giữa các doanh nghiệp Đài Loan và Việt Nam, ngày càng nhiều nhà đầu tư Đài Loan xây dựng nhà máy và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, điều này khiến tôi mong muốn tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa Đài Loan để trở thành cầu nối.

 

2.  Briefly tell us about the program you are studying. What subjects are you studying? What have you enjoyed the most in your studies?
(English)

My program is a Master of Business Administration (MBA) in Leadership and Human Resources. Yuan Ze University offers MBA programs fully in English with four different majors: (1) International Business, (2) Marketing, (3) Leadership and Human Resources, and (4) Business Services Management along with MS programs in Finance and Accounting. All these majors open courses in English where you with not only Taiwanese students but also students from all over the world. What I like most about my program is that we deepen our knowledge by taking courses related to our major Page 3 of 6 such as Organizational Behavior, International Human Resources Management, Business Ethics, etc. at the same time with the other courses from the different disciplines. The eventual purpose is to become a well-prepared manager/leader in order to tackle real-world business.

(Vietnamese) 

Chương trình học của tôi là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Lãnh đạo và Nhân sự. Trường đại học Nguyên Trí mở các chương trình thạc sỹ Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh với bốn chuyên ngành: (1) Kinh doanh quốc tế, (2) Tiếp thị, (3) Lãnh đạo và Nhân sự, và (4) Kinh doanh và Quản trị, cùng với các chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính và Kế toán. Tất cả các chuyên ngành này đều mở các môn học bằng tiếng Anh, bạn sẽ cùng học với các sinh viên Đài Loan cũng như các sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Điều mà tôi thích nhất trong chương trình của tôi là chúng tôi trau dồi kiến thức mới qua việc tham gia các lớp học liên quan đến ngành học như là: Hành vi tổ chức, Quản trị nhân lực quốc tế, Đạo đức kinh doanh, vân vân, cùng với việc lấy các lớp học từ các ngành khác. Mục đích cuối cùng là trở thành các nhà quản lý sẵn sàng xử lý các vấn đề thực tế trên thương trường.

3. How does studying in Taiwan compare with studying in your home country (e.g., teaching quality, environment, school equipment, facilities, etc.)?

(English)

Inevitably, Taiwan is much more developed than Vietnam in most facets. All professors teaching at Yuan Ze University hold Ph.D. degrees from top schools in Taiwan or other schools in the world and can freely deliver contents in English and Mandarin. Professors are keen on helping students understand the lecture and explore their potentials by giving a lot of practical opportunities via individual assignments, in-class discussions, projects, group works. The campus is so green and convenient with trees, spaces for outdoor activities, food courts, automatic vending machines. Personally, I love the library most. The library in my school provides thousands of books for research, studying, entertainment with easy guides to look for. The library always has many students sitting in but it is surprisingly quiet and suitable when we need a place to concentrate our mind.

(Vietnamese)  

Không thể phủ nhận rằng, Đài Loan phát triển hơn rất nhiều so với Việt Nam trong hầu hết các khía cạnh. Tất cả các giáo sư giảng dạy tại Đại học Nguyên Trí đều có bằng tiến sĩ được cấp từ các trường hàng đầu ở Đài Loan hoặc các trường trên thế giới và họ có thể cung cấp nội dung giảng day bằng tiếng Anh và tiếng Quan thoại. Các giáo sư quan tâm đến việc giúp sinh viên hiểu bài giảng và khám phá tiềm năng bằng cách đưa ra nhiều cơ hội thực tế thông qua các bài tập cá nhân, thảo luận trong lớp, dự án, làm việc nhóm.
Khuôn viên trường rất xanh và thuận tiện với nhiều cây xanh, không gian cho các hoạt động ngoài trời, khu ẩm thực, máy bán hàng tự động. Cá nhân tôi thích thư viện nhất. Thư viện trong trường tôi cung cấp hàng ngàn cuốn sách để nghiên cứu, học tập, giải trí với những hướng dẫn dễ tìm kiếm. Thư viện luôn có nhiều sinh viên ngồi nhưng thật yên tĩnh và thích hợp khi chúng ta cần một nơi để tập trung tâm trí.

4.  What has been the greatest challenge you faced in applying to study in Taiwan? How did you overcome this challenge?

(English)

I think the biggest obstacle at the beginning is language barrier. I am the first Vietnamese student in my discipline and did not speak any Mandarin when I arrived. Though I was working in English environment for years but coming back to school and fully using English academic, I was Page 4 of 6 overwhelmed. Thanks to my friends, all professors, and Ms. Secretary in my discipline, I can quickly catch up with the latest information from the classes and school. As soon as I realized my weaknesses in learning new things fully in English, I set a plan to read and write a paper or an article every day. Besides, Yuan Ze University offers all international students at least two free Mandarin courses, I seized the opportunity to learn this language. I try to speak Mandarin every time and any where I can. Then, I get very good results at the end of each semester and use basic Mandarin in my daily life. My next resolution of this year is to learn to write and read Mandarin.

(Vietnamese)  

Tôi nghĩ trở ngại lớn nhất lúc ban đầu là rào cản ngôn ngữ. Tôi là sinh viên Việt Nam đầu tiên trong ngành học của tôi và khi tôi đến thì tôi không nói tiếng Quan thoại. Mặc dù tôi đã làm việc trong môi trường tiếng Anh trong nhiều năm nhưng trở lại trường học và hoàn toàn sử dụng tiếng Anh học thuật, tôi đã bị choáng ngợp. Nhờ bạn bè của tôi, tất cả các giáo sư, và chị thư ký trong ngành học của tôi, tôi đã có thể nhanh chóng bắt kịp những thông tin mới nhất liên quan tới trường lớp. Ngay khi tôi nhận ra điểm yếu của mình trong việc học kiến thức hoàn toàn bằng tiếng Anh, tôi đã lên kế hoạch đọc và viết một bài báo mỗi ngày. Bên cạnh đó, Đại học Nguyên Trí cung cấp cho tất cả sinh viên quốc tế ít nhất hai khóa học tiếng Quan Thoại miễn phí, tôi đã nắm bắt cơ hội học ngôn ngữ này. Tôi cố gắng nói tiếng phổ thông mọi lúc và mọi nơi tôi có thể. Sau đó, tôi nhận được kết quả rất tốt vào cuối mỗi học kỳ và sử dụng tiếng phổ thông cơ bản trong cuộc sống hàng ngày. Quyết tâm tiếp theo của tôi trong năm nay là học viết và đọc tiếng phổ thông.

5.  What do you plan to do after you have finish your studies in Taiwan? Would you like to stay in Taiwan?  Why? 

(English)

Vietnam’s economy is developing fast mostly thanks to the capital of foreign investors. I see a huge room for young and educated people like me to go back and give a hand to enhance the living standard in Vietnam. With the background and understanding of Taiwanese culture, I would love to be a bridge builder between Taiwanese and Vietnamese corporations. We still have some different cultural aspects which might cause conflicts and misunderstanding. In priority, in a mix-cultural working environment, cultural comprehension is the key factor to win over people and do business. Furthermore, I would like to leverage the Taiwanese education’s presence in Vietnam, boost the research cooperation among institutions, increase diversity, then improve the research outcomes.

(Vietnamese)  

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chủ yếu nhờ dòng vốn của các nhà đầu tư nước ngoài. Tôi thấy một cơ hội lớn cho những người trẻ tuổi và có học thức như tôi quay trở lại và giúp một tay để nâng cao mức sống ở Việt Nam. Với nền tảng và hiểu biết về văn hóa Đài Loan, tôi rất thích trở thành cầu nối giữa các tập đoàn Đài Loan và Việt Nam. Chúng ta vẫn có một số khía cạnh văn hóa khác biệt có thể khiến gây ra xung đột và hiểu lầm. Trong một môi trường làm việc hỗn hợp văn hóa, sự hiểu biết văn hóa là yếu tố quan trọng để chiến thắng lòng người và làm kinh doanh. Hơn nữa, tôi muốn thúc đẩy sự hiện diện của nền giáo dục Đài Loan tại Việt Nam, tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa các tổ chức, tăng tính đa dạng, sau đó cải thiện kết quả nghiên cứu.

6.  How do you think studying in Taiwan can benefit you in your future career?

(English)

Living and studying in Taiwan provide me a lot of advantages. Many times, I have expanded my horizons inside and outside the classroom. I sit in the classes with the locals and international students from different continents worldwide. From there, I learn about the business etiquette, to interact in the group projects and connect team members in order to get the best outcomes. After each class, I make more friends and open my network. I also discover new interests through playing different roles in teams and overcoming communication barriers which help me gain sensitivity, adaptability, competencies, critical thinking, professionalism, and understanding toward people. The companies are looking for people with these core skills.

(Vietnamese)  

Sống và học tập tại Đài Loan cho tôi rất nhiều lợi thế. Nhiều lần, tôi đã mở rộng tầm nhìn của mình trong và ngoài lớp học. Tôi ngồi trong các lớp học với sinh viên bản địa và sinh viên quốc tế từ các châu lục khác nhau trên toàn thế giới. Từ đó, tôi tìm hiểu về nghi thức kinh doanh, để tương tác trong các dự án nhóm và kết nối các thành viên trong nhóm để có được kết quả tốt nhất. Sau mỗi lớp học, tôi kết bạn nhiều hơn và mở rộng mạng lưới của mình. Tôi cũng khám phá những sở thích mới thông qua việc đóng các vai trò khác nhau trong các đội và vượt qua các rào cản giao tiếp giúp tôi có được sự nhạy cảm, khả năng thích ứng, năng lực, tư duy phê phán, tính chuyên nghiệp và hiểu biết về mọi người. Các công ty đang tìm kiếm những người có các kỹ năng cốt lõi này.

7.  What do you see as your key achievements during your studies in Taiwan?

(English)

think the key achievements during my studies in Taiwan are: (1) I have to study hard; (2) Discuss and question professors and classmates to clarify what we are learning. Professors are much willing to help us achieve the learning outcomes; (3) Sources are available in the school library or some other (free for students) academic websites which the school paid for us; and (4) The school always offer support and equal chances for both local and international students to develop our capacity. For instance, there are many competitions, projects that the school welcomes foreign students to join. If we do not use Mandarin well, the staff are always there to help. Get equal chances to learn and improve ourselves assist us to go beyond our comfort zone and be creative.

(Vietnamese)  

Tôi nghĩ rằng những thành tựu quan trọng trong quá trình học tập tại Đài Loan là: (1) Tôi phải học tập chăm chỉ; (2) Thảo luận và đặt câu hỏi cho các giáo sư và bạn học để làm rõ những gì chúng ta đang học. Các giáo sư rất sẵn lòng giúp chúng tôi đạt được kết quả học tập; (3) Nguồn có sẵn trong thư viện trường học hoặc một số trang web học thuật khác (miễn phí cho sinh viên) mà trường chi trả cho chúng tôi; và (4) Trường luôn cung cấp hỗ trợ và cơ hội bình đẳng cho cả sinh viên trong nước và quốc tế để phát triển năng lực của chúng tôi. Chẳng hạn, có rất nhiều cuộc thi, dự án mà trường chào đón sinh viên nước ngoài tham gia. Nếu chúng tôi không sử dụng tiếng Quan Thoại tốt, nhân viên luôn sẵn sàng giúp đỡ. Có cơ hội bình đẳng để học hỏi và cải thiện bản thân giúp chúng tôi vượt ra ngoài vùng an toàn và sáng tạo.

8. What advice do you have for other foreign students who may want to come to Taiwan to study?

(English)

At the moment, search for information on the internet to study in Taiwan is not a needle in a haystack. All the information about the schools, courses, and living in Taiwan are easily found in the schools’ websites and the government portals, or we can directly contact the school for further guides. Also, the administrative procedures related to work permit, residence card, health insurance, etc. in Taiwan are created to help people so though foreigners do not know Mandarin can still live, work, and study here easily. What I learn from years in Taiwan are the willingness to help other people, and follow the governmental regulations. Laws in Taiwan are clear and the government uses many Page 6 of 6 channels to educate people on how to stay legally on a regular basis.

(Vietnamese)  

Hiện tại, tìm kiếm thông tin trên internet để học tập tại Đài Loan không phải khó khăn và khan hiếm như trước kia. Tất cả thông tin về các trường học, khóa học, và cuộc sống ở Đài Loan có thể dễ dàng tìm thấy trong các trang web của trường học và các cổng thông tin của chính phủ, hoặc chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp với trường để được hướng dẫn thêm. Ngoài ra, các thủ tục hành chính liên quan đến giấy phép lao động, thẻ cư trú, bảo hiểm y tế, vv, ở Đài Loan được tạo ra để hỗ trợ mọi người, vì vậy, người nước ngoài không biết tiếng phổ thông vẫn có thể sống, làm việc, và học tập tại đây một cách dễ dàng. Điều tôi học được từ nhiều năm ở Đài Loan là sẵn sàng giúp đỡ người khác và tuân theo các quy định của chính phủ. Luật pháp ở Đài Loan rất rõ ràng và chính phủ sử dụng nhiều kênh để giáo dục mọi người về cách duy trì hợp pháp một cách thường xuyên.