新南向國家學生心得分享

想知道國際學生們對於在臺灣唸書有什麼想法和感受?您一定要聽聽他們的故事。

Justine Jude Pura/ National Sun Yat-sen University

From : the Philippines
Major : Global Human Resource Management English MBA Program

3.jpg
 

Three years ago, I was an exchange student at NSYSU for the Fall Semester. For four months, I feel in love with the school, the culture, and the country. It is so peaceful and safe that made me enjoyed my stay not just in NSYSU, but in Taiwan. My bachelor’s degree is Computer Science. However, when I was an exchange, I took credits in management, and I enjoyed learning it. That’s why after two years I took an MBA program here in NSYSU. I believe that a programmer should not just build programs; they should also know how to build people.

Naging exchange student ako sa National Sun Yat-sen University ng isang semester. Sa apat na buwan na yon, at nahulog ang loob ko sa paaralan, sa kultura, at sa bansang Taiwan. Napaka-tahimik at safe, di lang sa NSYSU, kung hindi sa buong Taiwan. Nagtapos ako ng kursong Computer Science, pero noon nag-exchange ako, management ang kinuha ko. Naenjoy ko siya. Kaya pagakatapos ng dalawang taon, kumuha ako ng MBA program dito sa NSYSU. Naniniwala ako na ang isang programmer ay di lang basta marunong bumuo ng program, marunong din ito bumuo ng komunikasyon at marunong mamahala.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. What made you decide to study in Taiwan?

(English)

As I have a forehand experience in studying here in Taiwan, it makes me want to go back again here to study. The culture is not that different compared to Philippines. I didn’t have any culture shock when I came here. It reminds me of home, probably because Philippines have also a lot of traces of Chinese culture. I am not worrying about the expenses as well since Taiwan doesn’t cost that much compared to other countries. Also, learning Mandarin is one of my goals. I have seen the potential or learning Mandarin, and for me it is a huge opportunity.

(Pilipino) 

Dahil sa karanasan ko nung ako’y isang exchange student, ginusto kong bumalik ulit para mag-aral. Di malayo ang kultura ng Taiwan sa Pilipnas. Wala akong culture shock na naranasan. Naalala ko ang Pilipinas ditto sa Taiwan, dahil na rin siguro parte ng aking kultura ang ilan sa kultura ng Tsino. Hindi rin ako nababahala sa paggastos ditto, dahil hindi naman kamahalan ang mga bilihin kumpara sa iba pang mga bansa. Ang pag-aral ng kanilang wika ay isa rin sa aking mga layunin. Para sa akin, ang pag-aaral ng Mandarin ay isang malaking oportunidad.

 

2.  Briefly tell us about the program you are studying. What subjects are you studying? What have you enjoyed the most in your studies?
(English)

The program that I’m currently studying is Global Human Resource Management MBA. It is where a student can deeply understand how human resource can play a vital role in businesses. Through this program, I am also learning different business theories and concepts. Thoroughly, I am learning about the individual unit of the business, which is the employee. I am also studying research methodology in my degree, which is really helpful for my future career. I enjoy mostly learning psychology and organizational behavior. Through these courses, I can say I have now a deeper understanding of human’s actions, especially in the workplace.

(Pilipino) 

Ang kursong aking kinukuha ay Global Human Resource Management MBA. Ito ay kung saan ang isang estudyante ay lubusang mauunawaan ang kahalagahan ng Human Resource sa mga negosyo. Sa programang ito ay natutunana ko ang iba’t ibang konsepto at teorya ng negosyo. Nauunawaan at napagaaralan ko rin ang indibidwal na yunit ng negosyo, ang mga empleyado nito. Inaaral ko rin ang mga pagsasaliksik sa programang ito. Naniniwala ako na makakatulong ito sa akin. Labis ko ring ikinatutuwa ang pagaaral ng sikolohiya at pag-uugali ng organisasyon. Sa mga asignaturang ito, mas lumalalim ang aking pag-unawa ng pag-uugali ng tao, lalo na’t sa trabaho.

3. How does studying in Taiwan compare with studying in your home country (e.g., teaching quality, environment, school equipment, facilities, etc.)?

(English)

The classrooms here at NSYSU are much modernized. The efforts of making the classrooms very conducive for learning are commendable. The set-up is not very common compared to my home country. The first time I entered the classroom of NSYSU, it really intimidated me. It is much more professional-looking and makes me enjoy studying. The computer facilities in the library are so amazing. It has high specifications, so I don’t need to worry on using applications that need high specifications, because NSYSU has it. Other facilities such as gym, swimming pool, restaurants that are nearby my dormitory is also very convenient.

(Pilipino)  

Ang mga silid-aralan sa NSYSU ay napakamoderno. Nakakatuwa ang pagsisikap ng eskwalahan na maging kaaya-aya ang kanilang mga pasilidad. Hindi ito kagaya ng eskwelahan ko sa Pilipinas. Medyo nakakagulat noong una akong pumasok sa kanilang silid-aralan. Napaka-propesyunal tignan at mas nakaka-engganyo mag-aral. Ang mga kompyuter sa silid-aklatan ay napakaganda. Mataas ang mga specs niyo, at hindi ako nababahala gumamit ng mga software na kailangan ng mataas na specs, dahil meron sila nito. Mayroon din silang gym, swimming pool, at mga kainan na malapit sa dorm ko, ay napaka-convenient.

4.  What has been the greatest challenge you faced in applying to study in Taiwan? How did you overcome this challenge?

(English)

The greatest challenge for me in applying to study in Taiwan is I think the language. At first, I am very doubtful that I will be able to go back again in Taiwan to study. Since my bachelor’s degree is Computer Science, I want a master’s degree that is align with my bachelor’s. Unfortunately, Computer Science is taught in Chinese. However, I was able to contemplate that taking an English program in business is totally a good idea. So I applied for GHRM MBA, at the same time, applied for the MOE scholarship to help me sustain my finances while studying.

(Pilipino)  

Ang pinakamalaking hamon sa pag-aapply ko dito sa Taiwan ay ang wika. Noong una, medyo nagdadalawang isip ako na makakabalik ulit ako ng Taiwan para mag-aral. Dahil ang kurso ko noong kolehiyo at Computer Science, gusto ko kumuha ng master’s degree na kagaya din ng kurso ko. Sa kasamaang palad, tinuturo sa wikang Mandarin ang kursong Computer Science. Ngunit naisip ko na magandang ideya din ang kumuha ng business degree na tinuturo sa wikang Ingles. Kaya nag-apply ako ng kursong GHRM MBA, sabay ng pag-apply sa scholarship ng MOE para sa umalalay sa mga gastos ko habang nag-aaral.

5.  What do you plan to do after you have finish your studies in Taiwan? Would you like to stay in Taiwan?  Why? 

(English)

It Staying in Taiwan after graduation is definitely an option. I was able to work in Hamastar Technology Co., Ltd. (software company in Kaohsiung) for a short period of time as a video editor, and I really enjoyed working with them. I am planning to take an internship there and hopefully, after graduation, I will officially be an employee of the organization. Going to the office through MRT is very convenient. It is one of the reasons why working and staying in Taiwan is really practical for me. With the opportunity working here, I am able to send money for my parents.

(Pilipino)  

Isa sa mga plano ko sa mga susunod na taon ay ang pagnatili sa Taiwan. Nakapagtrabaho ako noon sa Hamastar Technology Co., Ltd. (isang software company sa Kaohsiung) sa maikling panahon bilang video editor, at na-enjoy ko magtrabaho doon. Nagpaplano din akong kumuha ng internship doon at sana, pagkatapos kong magtapos, ay maging isang ganap na din akong empleyado ng organisasyon. Ang pagsakay sa MRT papuntang opisina ay napaka-convenient. Isa ito sa mga rason ko kung bakit praktikal ang magtrabaho at mag-aral sa Taiwan. Sa oportunidad na nakakapagtrabaho ako ditto, ako’y nakakapag[adala ng pera sa aking mga magulang.

6.  How do you think studying in Taiwan can benefit you in your future career?

(English)

Studying in Taiwan is a big point in my resume. Immersing myself with other cultures made me competent, especially if I will be applying in a multinational company. I have a lot of classmates from different parts of the world, I learn how to deal with them, and I think it is an advantage for me. Studying in a Mandarin-speaking country is also something for employers. It could be my edge among other applicants. With all these having been said, I am more than confident that I have a high percentage of being accepted in a job because of this experience.

(Pilipino)  

Malaking puntos sa aking resume ang pag-aaral sa Taiwan. Ang pakikihalubilo sa ibang kultura ay isa sa mga bagay na nakakadagdag sa pagiging competent ko. Lalo na’t kapag mag-aapply ako sa isang kumpanyang multinational. Marami akong mga kaklase na nagmula sa iba’t ibang parte ng mundo. Natuto akong makisalamuha at makasundo sila. At sa aking palagay, ito’y isang advantage para sa akin. Ang pag-aaral sa isang bansang, Mandarin ang pangunahing wika, ay isang malaking bagay.  Ito’y isa sa mga maaaring maging dahilan kung bakit mas pipiliin ako sa trabaho kumpara sa iba. At dahil dito, mas kampante akong mas matatanggap ako sa trabaho.

7.  What do you see as your key achievements during your studies in Taiwan?

(English)

Working while studying is a key achievement for me. I only take three-hour courses per day. And wasting the rest of my twenty-one hours doing nothing is something I won’t do. To maximize my stay here in Taiwan, I look for a job that would make me productive. Right now, I am doing freelance programming at the same time as a video editor. I am also elected as the Vice President of the students association here at NSYSU. My stay here in Taiwan made a lot more sense, and I see it as a key achievement – to balance work and studies.

(Pilipino)  

Ang pagtatrabaho habang nag-aaral ay isang malaking tagumpay para sa akin. Tatlong oras kada araw lamang ang aking mga asignatura, at pag-aaksaya ng natitirang dalawampu’t isang oras ng aking araw ay isang bagay na hindi ko gagawin. Upang ma-maximize ang pagnatili ko dito sa Taiwan, ay naghanap akong ng trabaho. Sa ngayon, ay isa akong freelance programmer at video editor. Ako rin ay nahalal na bise-presidente sa asosasyon ng mga estudyante dito sa NSYSU. Mas nagkaroon ng halaga ang pananatili ko dito sa Taiwan, at nakikita ko ito bilang isang tagumpay – ang pagbalanse ng trabaho’t pag-aaral.

8. What advice do you have for other foreign students who may want to come to Taiwan to study?

(English)

My advice is, don’t be afraid. Afraid of getting away from home and taking risks. It’s okay to be skeptical. Being afraid and skeptical is normal. However, they have to turn their fear into an excitement and see it as an opportunity for growth. I was once a dependent son to my parents who never wants to get away from them. But as I step my feet in Taiwan, travelling alone in the plane, and having a mindset of being away from family for months, I know that I am a better person now who is unstoppable in reaching my dreams.

(Pilipino)  

Ang payo ko ay wag matakot, takot ng pagiging malayo sa mga magulang at sa sariling bansa, at takot sa pagharap ng mga hamon. Walang masama sa pagkakaroon ng alinlangan. Normal ang takot at pag-aalinlangan. Subalit, kailangan nilang gawing oportunidad na umunlad at magbago ang kanilang takot. Ako’y isang pala-asang anak sa magulang noon, na ayaw malayo sa kanila. Ngunit noong nandito na ako sa Taiwan, bumyahe mag-isa sa eroplano, at isina-isip na ako’y malalayo sa pamilya ng apat na buwan, alam kong mas better na ako ngayon. Isang tao na hindi susuko sa kanyang mga pangarap.