新南向國家學生心得分享

想知道國際學生們對於在臺灣唸書有什麼想法和感受?您一定要聽聽他們的故事。

Tran Thi Linh Chi/ National Central University

From : Vietnam
Major : Graduate Institute of Hydrological and Oceanic Sciences

 

FITCHET_TranThiLinhChi_P31.jpg 

I was born in the year 1996 and lived in Ho Chi Minh city when I was in my home country.
I graduated from The University of Science Ho Chi Minh City, Vietnam National University in September 2018 and my bachelor major was environmental science. After graduating, I worked in the SLG physical therapy company as a presenter for over 3 months at the same time I carried out procedures for studying abroad in Taiwan.

Tôi sinh ra vào năm 1996 và sống tại Thành phố Hồ Chí Minh trước khi đi du học. Tôi tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Việt Nam vào tháng 9 năm 2018, ngành học của tôi là Khoa học Môi trường. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc tại công ty vật lý trị liệu SLG với vai trò thuyết trình viên trong khoảng thời gian hơn 3 tháng, cùng lúc đó tôi thực hiện các thủ tục để du học tại Đài Loan.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. What made you decide to study in Taiwan?

(English)

In my point of view, Taiwan is the most suitable country for my study due to two main reasons.

The most essential one is the fame of education of earth science of Taiwan, especially coastal science, and this is also the field that I am pursuing. Some published articles of Taiwanese coastal scientist in 5 recent years such as Zhi-Cheng Huang (2018), Chung-Ling Chen (2018), Bruno (2018), etc. caught my consideration and gradually formed my dream of studying abroad in Taiwan after graduating university. Remarkably, Taiwan is an island country having high tide levels, strong waves, and Monsoon season so I may have various research topics and a huge amount of opportunities to put them into action.

Good culture is the second reason convincing me to plan to study here. The Taiwanese are well-known for friendly, polite and faithful characteristics. Furthermore, Taiwanese culture has some similarities to my culture so that it may be easy for me to familiar with the new life.

Based on hinted identification, I chose Taiwan as the goal to apply for studying overseas.

(Vietnamese) 

Theo tôi, Đài Loan là nơi thích hợp nhất cho việc học của tôi vì 2 lý do chính sau.

Lý do quan trọng nhất là danh tiếng của ngành Khoa học Trái đất tại Đài Loan, đặc biệt là ngành khoa học đới bờ, và đây cũng là ngành nghiên cứu mà tôi đang theo đuổi. Nhiều nghiên cứu quốc tế được công bố của các nhà khoa học đới bờ tại Đài Loan như Zhi-Cheng Huang (2018), Chung-Ling Chen (2018), Bruno (2018),… trong 5 năm gần khiến tôi cảm thấy hứng thú và càng khao khát được du học tại Đài Loan sau khi tốt nghiệp Đại học. Đặc biệt hơn cả, Đài Loan là một quốc đảo có biên độ thủy triều cao, sóng mạnh và có mùa Monsoon nên tôi có thể chọn nhiều đề tài nghiên cứu và sẽ có rất nhiều cơ hội để thực hành thực tiễn.

Văn hóa là lý do thứ 2 khiến tôi quyết định học ở đây. Người Đài Loan nổi tiếng sự thân thiện, lịch sự và trung thực. Hơn thế nữa, văn hóa Đài Loan có vài điểm tương đồng với văn hóa của nước tôi, vì thế tôi có thể dễ dàng để tiếp cận và làm quen với cuộc sống mới hơn.

Vì những lý do trên, tôi đã chọn Đài Loan là điểm đến cho việc du học của mình.

 

2.  Briefly tell us about the program you are studying. What subjects are you studying? What have you enjoyed the most in your studies?
(English)

I am studying a master's program at National Central University, particularly the Graduate Institute of Hydrological and Oceanic Sciences. Research topics that have been published or still on-going in my department are all related to ocean and coastal processes such as sediment transportation, storm surges, coral reefs, and so on. Because of the interest in my advisor’s published article about using an unmanned aerial vehicle (UAV) on coastal wave and tide measurements, my master thesis will also involve UAV application for study on another marine subject, the boundary layer erosion.

Due to that explanation, at least, I need to master the computational programming software, be good at data analysis and numerical methods. Moreover, I must have good knowledge of nearshore oceanography and hydrodynamic. Therefore, Data Analysis, Applied Numerical Methods, and Nearshore Oceanography and Hydrodynamic are my three main subjects I have to learn in this semester. The last subject I listed above is the one I appreciate a lot. I have gotten such a wide range of knowledge about coastal processes, remarkably about boundary layers and motivation of wave. In addition, I have had some jubilant field trips and also have been taught to use matlab, the program in which I can create 3D maps and also analyse data in this subject. Even though there are so many things for me to learn but until now, I like them all.

(Vietnamese) 

Tôi đang theo học chương trình Thạc sĩ tại trường Đại học Quốc lập Trung ương (NCU), khoa Thủy văn và Hải dương học. Các đề tài nghiên cứu đã được xuất bản hoặc đang được tiến hành của khoa tôi đều liên quan đến hải dương học và khoa học đới bờ như sự vận chuyển trầm tích, hiện tượng nước dâng do bão, rạn san hô... Vì đề tài nghiên cứu đã được công bố của giáo sư tôi liên quan đến việc sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tìm hiểu về sóng gần bờ và đo đạc thủy triều, cho nên luận văn thạc sĩ của tôi cũng có định hướng này trong việc nghiên cứu một khía cạnh khác của khoa học đới bờ, đó là sự xói mòn lớp biên đới bờ.

Vì lý do trên, ít nhất tôi cần phải giỏi về kỹ năng lập trình phần mềm, về kỹ thuật phân tích dữ liệu và giải tích số. Hơn thế nữa, tôi phải có được kiến thức tốt về thủy văn và hải dương học gần bờ. Do đó, Phân Tích Dữ Liệu, Phương Pháp Toán Ứng Dụng và Thủy Văn Và Hải Dương Học Ven Bờ là ba môn học chính của tôi trong học kỳ này. Môn học cuối cùng tôi liệt kê trên đây là môn học tôi thấy rất tâm đắc, tôi đã có được rất nhiều kiến thức về các quá trình của biển, đặc biệt là lớp biên và động lực của sóng. Thêm vào đó, tôi đã có những chuyến đi thực tế rất vui và đã được dạy cách sử dụng Matlab, một chương trình cho phép tôi vẽ được bản đồ 3D và phân tích dữ liệu trong môn học này. Mặc dù… vẫn còn rất nhiều điều tôi cần phải học them nữa, nhưng cho đến bây giờ, tôi đều thích cả!

3. How does studying in Taiwan compare with studying in your home country (e.g., teaching quality, environment, school equipment, facilities, etc.)?

(English)

Both studying in Taiwan and in my home country have their special advantages. In my point of view, facilities and studying environment are the two sides that have differences between studying in my home country and in Taiwan.

Facilities in my recent university, particularly in my laboratory, are mostly modern and high in both quantity and quality. Therefore, students and researchers have fewer steps to overcome and we can save time for doing other activities. In contrast, facilities in my bachelor university have a limit number and they are not very modern, so students have to do more steps, more procedures. For that reason, I had to be very careful and even learned by heart some steps in order to save time. That seems to be the advantage of this side because I remembered the knowledge in a long time.

Studying style in Taiwan is so different from which in my home country. When I was an undergraduate student, I had to learn many subjects in many fields. That means I was fully trained in order to be flexible in handling situations. However, in Taiwan, I receive intensive training in the field which I choose, and I have to be more active if I want to learn more. This study environment helps me become more active and more hard-working.

(Vietnamese)  

Đối với tôi, học ở Đài Loan và tại tổ quốc (Việt Nam) đều có những ưu điểm riêng. Trong góc nhìn của tôi, cơ sở vật chất và môi trường học tập là 2 khía cạnh khác biệt lớn nhất giữa học tập tại Đài Loan và học tập tại Việt Nam.

Cơ sở vật chất ở trường nơi tôi đang học, cụ thể là ở trong phòng nghiên cứu của tôi, hầu hết là các trang thiết bị hiện đại và đạt chất lượng cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Vì thế, sinh viên và các nghiên cứu sinh trải qua ít thao tác hơn và chúng tôi có thể tiết kiệm thời gian cho những hoạt động khác. Trái lại, trường đại học trong nước của tôi chỉ có số lượng thiết bị giới hạn và hầu hết đều không quá hiện đại. Do đó, sinh viên cần phải thực hiện nhiều bước hơn, nhiều quy trình hơn trong thực nghiệm. Vì lý do đó, tôi đã phải rất cẩn thật và thậm chí học thuộc lòng nhiều thao tác làm để tiết kiệm thời gian. Đây cũng có thể nói là một ưu điểm bởi vì nó giúp tôi nhớ kiến thức trong thời gian rất dài.

Phong cách học tập ở Đài Loan rất khác biệt so với tại đất nước tôi. Thời tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, tôi đã phải học rất nhiều môn học của nhiều mảng nghiên cứu khác nhau. Có nghĩa là tôi được đào tạo toàn diện để có thể linh hoạt trong mọi tình huống. Tuy nhiên, ở Đài Loan, tôi nhận được sự đào tạo sâu về chuyên môn mà tôi đã chọn, và tôi phải năng động hơn nếu tôi muốn học nhiều hơn nữa. Môi trường học tập này giúp tôi trở nên năng động và cần mẫn hơn.

4.  What has been the greatest challenge you faced in applying to study in Taiwan? How did you overcome this challenge?

(English)

Deadline of the application was such the obsessive challenge which I will definitely not forget in the rest of my life.

Because my bachelor university was the final destination for my professor before he came back to Taiwan, the period from the time I knew the acceptance results to the end of the admission process was extremely short. Remarkably, I received the notification when I was on-going the most crucial event in my old company.

That was such a stressful time. In order to be in time for the due day of the application, I spent almost all night of the day I receive the acceptance result to read the information about the procedures and preparing necessary documents. On the next day, I made a request for several days off work and took my lunchtime for calling directly to my recent university, and Taipei Economic and Cultural Office to make clear some questions about procedures. After that, I arranged a new detail timetable and made a check-list to avoid missing any necessary steps. Due to the good preparation, my paperwork and notarization processes were carried out smoothly and fortunately.

(Vietnamese)  

Thời hạn nộp hồ sơ là thử thách khó khăn nhất mà tôi đã trải qua và sẽ không bao giờ có thể quên được.

Bởi vì trường đại học của tôi là điểm dừng chân cuối cùng mà giáo sư tôi ghé thăm trước khi ông trở về Đài Loan, thời hạn từ lúc tôi nhận được kết quả phỏng vấn cho đến ngày hết hạn nộp hồ sơ cực kỳ ngắn. Đặc biệt hơn, tôi nhận được thông tin trúng tuyển trong khi tôi đang tham gia tiến hành triển khai một sự kiện trọng đại tại công ty cũ.

Đó quả là khoảng thời gian đặc biệt căng thẳng. Để có thể nộp kịp thời hạn, tôi đã thức thâu đêm vào ngay ngày mà tôi nhận được thư trúng tuyển để đọc thật kỹ thông tin về các thủ tục và giấy tờ tôi phải chuẩn bị. Ngày hôm sau, tôi gặp cấp trên để xin được nghỉ phép vài ngày và tận dụng thời gian nghỉ trưa để gọi điện trực tiếp đến trường đại học mà tôi sẽ du học, và cả văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh – nơi tôi đang sinh sống, để nắm rõ hơn về vấn đề thủ tục. Sau đó, tôi tự sắp xếp cho mình một bản kế hoạch và thời gian biểu, đương nhiên có cả một bản đánh dấu để tránh bỏ quên những thủ tục và giấy tờ cần thiết. May mắn là chuẩn bị tốt nên các giấy tờ và thủ tục công chứng của tôi đều trôi chảy.

5.  What do you plan to do after you have finish your studies in Taiwan? Would you like to stay in Taiwan?  Why? 

(English)

I cannot make sure for the future but I extremely hope for continuing to get a PhD. degree in my university. Two years may enough for me to get a master's degree but I dare say it is not enough for me to finish my topic. I want to have deep and complete research so I will keep going with my topic and finish it while I study Ph.D. program.

If I have a chance, I wish I can stay here for a long time. I say that not only because of my passion for coastal science but also because of my love for this country and the people here. In spite I just have been in Taiwan for nearly 2 months, I love the harmony and friendly characteristic of the Taiwanese, I like unique and various cuisine of Taiwanese food, and I like the comfortable lifestyle here

(Vietnamese)  

Tôi không để đưa ra một lời khẳng định nào cho tương lai nhưng tôi đặc biệt mong rằng mình có thể tiếp tục học tập đến hết bậc tiến sĩ tại ngôi trường nơi tôi đang học. Hai năm là một khoảng thời gian vừa đủ cho tôi lấy được bằng tiến sĩ nhưng tôi dám chắc chắn rằng nó không đủ cho tôi hoàn thành nghiên cứu mà tôi đang làm hiện nay. Tôi hy vọng mình được tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nên tôi sẽ giữ nguyên đề tài này và mong rằng có thể hoàn thành nó trong thời gian tôi học bậc tiến sĩ.

Nếu có cơ hội, tôi mong rằng tôi có thể ở lại đây trong thời gian dài. Tôi nói thế không chỉ bởi vì điềm đam mê của tôi đối với ngành khoa học đới bờ mà còn bởi vì tình cảm tôi dành cho đất nước và con người tại nơi đây. Mặc dù tôi chỉ mới ở Đài Loan hơn 2 tháng, nhưng tôi yêu tính cách thân thiện và hòa đồng của con người Đài Loan, tôi thích sự những nét độc đáo và phong phú trong ẩm thực Đài Loan, và tôi thích cả nếp sống thư thái ở đây nữa.

6.  How do you think studying in Taiwan can benefit you in your future career?

(English)

I have a dream to be a coastal scientist, or a lecturer about coastal problems. In two months in National Central University, I have received intensive training and deep understanding of my favourite field. At the same time, the professor also gives me many conditions to practice, go on field trips, use equipment and directly participate in some research that he is conducting. On the other hand, I take advantage of my time to learn more about the language and get used to a new lifestyle in some recent days, and I realise that I am becoming more active days by days. Therefore, I believe that my experience, knowledge and skills will be improved sharply, and no matter what those are really necessary for my future career.

(Vietnamese)  

Đương nhiên là có. Ước mơ của tôi là trở thành một nhà khoa học đới bờ, hoặc là một diễn giả về các vấn đề liên quan đến môi trường ven biển. Trong hai tháng ở Trường Đại học Quốc lập Trung ương (NCU), tôi được đào tạo tập trung chuyên môn và hiểu sâu hơn về ngành nghiên cứu của mình. Trong khi đó, giáo sư của tôi cũng đã tạo cho tôi nhiều điều kiện để thực tập, đi thực địa, làm quen với thiết bị và trực tiếp tham gia vào các nghiên cứu mà ông ấy đang thực hiện. Mặt khác, tôi cố gắng dành thời gian để học ngôn ngữ và thích nghi với cuộc sống mới, và tôi nhận ra rằng tôi dần trở nên năng động hơn mỗi ngày. Vì thế, tôi tin rằng, kiến thức và kỹ năng của tôi sẽ phát triển nhanh chóng, đó là những thứ cần thiết cho sự nghiệp của tôi sau này.

7.  What do you see as your key achievements during your studies in Taiwan?

(English)

As I hinted, there are three main goals which I want to reach.

The first one is receiving the master degree, it will be an important turn of my life. The degree will be an exceptional certificate for my higher study and future work. The other one is that I want my knowledge about data analysing and nearshore oceanography to be widen. The deeper I study oceanography and hydrodynamic, the better lecturer I will become in the future. Last but not least, I wish to form lots of relationships while I am studying in my recent university and still keep them when I get back to Vietnam. I am sure that, the acquaintance I met in Taiwan will be important research partners in the future.

(Vietnamese)  

Như đã nói từ trước, có ba mục tiêu mà tôi đã đề ra cho bản thân.

Đầu tiên hết là nhận được bằng thạc sĩ, đó sẽ là một bước ngoặt của đời tôi. Tấm bằng sẽ là một chứng chỉ thiết yếu để tôi có thể học cao hơn và chuẩn bị cho công việc tương lai của mình. Kế tiếp là về kiến thức phân tích dữ liệu và hải dương gần bờ, tôi muốn kiến thức của mình được nâng cao hơn nữa. Tôi càng nghiên cứu sâu về hải dương và thủy văn, tôi sẽ có thể soạn được những bài giảng tốt hơn trong sự nghiệp của tôi sau này. Cuối cùng là tôi muốn tạo dựng được nhiều mối quan hệ khi tôi đang theo học ở trường đại học hiện tại và tôi sẽ giữ liên lạc với họ khi tôi trở về Việt Nam. Tôi tin rằng, những người mà tôi quen ở Đài Loan sẽ trở thành những đối tác nghiên cứu quan trọng của tôi sau này.

8. What advice do you have for other foreign students who may want to come to Taiwan to study?

(English)

In my personal experience, the most crucial thing that students who want to study abroad in Taiwan need to prepare is the active characteristic.

They should practise to be active in arranging time before studying overseas. Time is the one if it is lost, it is wasted, and over-sea students just have a limit period of time to study in this country. It is truth that the more we study, the more we feel comfortable in the future, in both work and life. In case a student arranges the time actively, he or she can have more time to improve knowledge and enjoy the life in Taiwan.

Secondly, active in work is the second essential need. To gain this character, learners need to actively set up learning plans, have specific goals, actively find out necessary information and actively look for help from both friends and professors.

The last but not least, students who study abroad in Taiwan also need to be more active in their normal life, noticeably active in learning language. I realise that learning language is similar to learning about culture, and that is also the good way to reduce the distance between people. The Taiwanese are always ready to help foreigners get used to using their language. Hence, the foreign students can familiar with the new life easier.

(Vietnamese)  

Dựa trên những trải nghiệm của mình, điều quan trọng nhất mà học viên cần chuẩn bị khi đi du học ở Đài Loan đó chính là tính năng động.

Họ nên rèn luyện để năng động hơn trong việc sắp xếp thời gian khi du học. Thời gian là thứ mà khi đã mất đi không thể lấy lại được, trong khi mỗi du học sinh chỉ có một khoảng thời gian rất giới hạn để học ở đây. Thêm vào đó, học nhiều hơn trong hiện tại đồng nghĩa với có cuộc sống thoải mái hơn trong tương lai. Nếu một học viên biết sắp xếp thời gian linh hoạt hơn thì người đó có thể có thêm nhiều thời gian hơn để nâng cao kiến thức và tận hưởng cuộc sống ở Đài Loan.

Điều thứ hai tôi muốn đề cập, đó là tính năng động khi làm việc. Để có được tính cách này, học viên phải sắp xếp cho mình một kế hoạch học tập tốt, có những mục tiêu cụ thể và linh động trong việc tìm kiếm những thông tin hữu ích từ bạn bè hoặc giáo sư.

Điều cuối cùng là du học sinh ở Đài Loan cần phải năng động trong cả cuộc sống hằng ngày, đặc biệt là trong việc học ngôn ngữ. Tôi nhận ra rằng việc học ngôn ngữ tương tự như việc tiếp nhận một nền văn hóa, và đó cũng là cách tốt để thu hẹp khoảng cách giữa người với người. Người Đài Loan luôn sẵn sàng giúp đỡ người nước ngoài học ngôn ngữ của học. Đó là cầu nối giúp du học sinh có thể làm quen với nếp sống mới dễ dàng hơn.