新南向國家學生心得分享

想知道國際學生們對於在臺灣唸書有什麼想法和感受?您一定要聽聽他們的故事。

TRAN NGUYEN PHUONG KHANH/ National Taiwan University of Science and Technology

From : Vietnam
Major : Graduate Institute of Digital Learning and Education

1.jpg 

My name is Khanh coming from Vietnam. I graduated from Vietnam National University – Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities with my major in Linguistics and Teaching Language Methodology. After graduation, I worked as a teacher at some English centers in Ho Chi Minh City. Working as teacher and staff helps me gain a wealth of practical experience. Now, I am continuing a master program at Graduate Institute for Digital Learning and Education, NTUST.

Tôi tên là Khanh đến từ Việt Nam. Tôi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Việt Nam - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh với chuyên ngành Ngôn ngữ học và phương pháp giảng dạy ngôn ngữ. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm giáo viên tại một số trung tâm tiếng Anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc như một giáo viên và nhân viên giúp tôi có được nhiều kinh nghiệm thực tế. Bây giờ, tôi đang tiếp tục một chương trình thạc sĩ tại Học viện Giáo dục và kỹ thuật số, NTUST.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. What made you decide to study in Taiwan?

(English)

In the past, I tended to be an introvert person and my dreams were only finishing my study, finding a good job and having a simple life like others which led to my thoughts of never desiring to study abroad because. However, when going to Taiwan for travelling last year, I changed my thoughts and I began striving to study in Taiwan because of many potential reasons.
Firstly, the most crucial reason for driving me to study in Taiwan is a good educational system. Taiwan's educational system is evaluated as one of the Asian best high-quality educations and achieved the global standards. Universities are equipped with the modern facilities for students to study and experience practically. Moreover, the government always gives the high priority on the effective policies for education development. Not only does the government facilitate international students by granting them annual scholarships but almost all universities give them scholarships like NTUST, NCNU, etc.
Second, my decision departed from my changing thoughts and desire to contribute for teaching. Being a young teacher, I have always nurtured an ambitious dream of becoming one of the well-qualified educators so that I can ignite the flames for knowledge and exploration for many generations to come. Therefore, when studying at NTUST, one of the best universities in Taiwan, I would like to experience new environment and learn new things. I could get exposed to the modern and practical teaching methodology to make my dream come true. After finishing my program, I could apply my gained knowledge and skills in teaching more effectively.
Last but not least, the good living environment is another reason to force me to study in Taiwan. The living standards here are very good thanks to the high security, convenient transportation and good healthcare, etc. Besides, Taiwan has a cultural interference. When living here, I could experience many cultures and communicate with many foreigners to improve my English as well as Mandarin. Furthermore, my university also provides international students with the dormitory with low fee but high quality.
In summary, the good educational system, encouragement and high living environment became a force for me to study in Taiwan. Now, I highly appreciate my chance to come to Taiwan because I really learned many new things and experienced a professional environment.

(Vietnamese) 

Trước đây, bởi vì tôi có xu hướng trở thành một người hướng nội và ước mơ của tôi chỉ hoàn thành việc học, tìm một công việc tốt và có một cuộc sống đơn giản như những người khác dẫn đến suy nghĩ của tôi về việc không bao giờ muốn đi du học. Tuy nhiên, khi đi Đài Loan du lịch năm ngoái, tôi đã thay đổi suy nghĩ và tôi bắt đầu phấn đấu đi du học Đài Loan vì nhiều lý do tiềm năng.
Thứ nhất, lý do quan trọng nhất thúc đẩy tôi đi học ở Đài Loan là hệ thống giáo dục tốt. Hệ thống giáo dục Đài Loan được đánh giá là một trong những nền giáo dục chất lượng cao tốt nhất châu Á và đạt được các tiêu chuẩn toàn cầu. Các trường đại học được trang bị cơ sở vật chất hiện đại cho sinh viên học tập và trải nghiệm thực tế. Hơn nữa, chính phủ luôn ưu tiên cao cho các chính sách hiệu quả để phát triển giáo dục. Chính phủ không chỉ tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế bằng cách cấp cho họ học bổng hàng năm mà hầu như tất cả các trường đại học đều cấp cho họ các học bổng như NTUST, NCNU, v.v.
Thứ hai, quyết định của tôi xuất phát từ những suy nghĩ thay đổi và mong muốn đóng góp cho việc giảng dạy. Là một giáo viên trẻ, tôi luôn nuôi dưỡng một giấc mơ đầy tham vọng trở thành một trong những nhà giáo dục có trình độ tốt để tôi có thể truyền lửa kiến thức và khám phá cho nhiều thế hệ sắp tới. Do đó, khi học tại NTUST, một trong những trường đại học tốt nhất ở Đài Loan, tôi muốn trải nghiệm môi trường mới và học hỏi những điều mới. Tôi có thể tiếp xúc với phương pháp giảng dạy hiện đại và thực tế để biến giấc mơ của tôi thành hiện thực. Sau khi kết thúc chương trình của mình, tôi có thể áp dụng kiến thức và kỹ năng thu được của mình vào việc giảng dạy hiệu quả hơn.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, môi trường sống tốt là một lý do khác buộc tôi phải học ở Đài Loan. Mức sống ở đây rất tốt nhờ an ninh cao, giao thông thuận tiện và chăm sóc sức khỏe tốt, v.v ... Bên cạnh đó, Đài Loan có sự giao thoa về văn hóa. Khi sống ở đây, tôi có thể trải nghiệm nhiều nền văn hóa và giao tiếp với nhiều người nước ngoài để cải thiện tiếng Anh cũng như tiếng phổ thông. Hơn nữa, trường đại học của tôi cũng cung cấp cho sinh viên quốc tế ký túc xá với mức phí thấp nhưng chất lượng cao.
Tóm lại, hệ thống giáo dục tốt, sự khuyến khích và môi trường sống cao đã trở thành một động lực để tôi học tập tại Đài Loan. Bây giờ, tôi đánh giá rất cao cơ hội đến Đài Loan vì tôi thực sự đã học được nhiều điều mới và trải nghiệm một môi trường chuyên nghiệp.

 

2.  Briefly tell us about the program you are studying. What subjects are you studying? What have you enjoyed the most in your studies?
(English)

am pursuing a master program at Graduate Institute of Digital Learning and Education. This program focuses on technology integration in teaching to cultivate digital learning and education as well as enhance relevant research. Besides, it also fosters digital learning in the e-learning industry to improve its quality and production.
For the master's program, I am studying many courses such as Integrating Technology in Instruction, Special Topics on Language Learning with Digital Technology, Motivation, and Learning, Foreign Language Anxiety, etc. My background in linguistics and language teaching, so I found these subjects quite interesting and useful for my career. In these courses, I was guided some software to design tests and get practical exposures to AR technology I have not experienced before. These courses bring me a better comprehensiveness about technology integration in teaching more effectively; therefore, I can apply them in my future teaching.   

(Vietnamese) 

Tôi đang theo đuổi một chương trình thạc sĩ tại Học viện Giáo dục và Kỹ thuật số. Chương trình này tập trung vào tích hợp công nghệ trong giảng dạy để trau dồi học tập và giáo dục kỹ thuật số cũng như tăng cường nghiên cứu liên quan. Bên cạnh đó, nó cũng thúc đẩy học tập kỹ thuật số cho ngành công nghiệp học tập điện tử để cải thiện chất lượng và sản xuất.

Đối với chương trình thạc sĩ, tôi đang học nhiều khóa học như: Tích hợp công nghệ trong giảng dạy, các chủ đề đặc biệt về học ngôn ngữ với công nghệ số, tạo động lực và học tập, lo lắng ngoại ngữ, v.v. Nền tảng của tôi là ngôn ngữ học và giảng dạy ngôn ngữ, vì vậy tôi thấy các môn học này khá thú vị và hữu ích cho sự nghiệp của tôi. Trong các khóa học này, tôi đã được hướng dẫn một số phần mềm để thiết kế các bài kiểm tra và có được sự tiếp xúc thực tế với công nghệ AR mà tôi chưa từng trải nghiệm trước đây. Các khóa học này mang lại cho tôi một sự hiểu biết tốt hơn về sự tích hợp công nghệ trong giảng dạy hiệu quả hơn; do đó, tôi có thể áp dụng chúng trong giảng dạy trong tương lai của tôi.

3. How does studying in Taiwan compare with studying in your home country (e.g., teaching quality, environment, school equipment, facilities, etc.)?

(English)

In my perspectives, Taiwan and Vietnam pay more attention on improving education quality. However, studying conditions in Taiwan have some similarities and differences in some aspects compared to my home country’s conditions.
Taiwan and Vietnam share the same similarities in teaching quality and studying environment. In both countries, education is considered as the primary concern and quality of education is highly appreciated. Professors or teachers are not only very professional and specialized but very enthusiastic, caring and thoughtful. In addition, students are provided with the best learning environment for their and society’s development.
On the contrary, there are some differences between Taiwan and Vietnam’s school equipment and facilities. Taiwan’s schools or universities are better well-equipped compared to Vietnam’s ones. Therefore, students in Taiwan have more opportunities to catch up with the cutting-edge information age as well as experience practically. Although universities in Vietnam do not have high-quality facilities like Taiwan, students are also supported with hands-on practice at some companies universities cooperate with. Currently, Vietnam is also implementing technology integration in education to improve the quality.
In short, I think though Taiwan and Vietnam have something similar and different, both are pursuing the mission for students’ and society’s development.

(Vietnamese)  

Theo quan điểm của tôi, Đài Loan và Việt Nam chú ý hơn đến việc cải thiện chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, điều kiện học tập ở Đài Loan có một số điểm tương đồng và khác biệt ở một số khía cạnh so với điều kiện nước nhà của tôi.
Đài Loan và Việt Nam có những điểm tương đồng về chất lượng giảng dạy và môi trường học tập. Ở cả hai quốc gia, giáo dục được coi là mối quan tâm hàng đầu và chất lượng giáo dục được đánh giá cao. Giáo sư hoặc giáo viên không chỉ rất chuyên nghiệp và chuyên môn mà còn rất nhiệt tình, chu đáo và chu đáo. Ngoài ra, học sinh được cung cấp môi trường học tập tốt nhất cho sự phát triển của họ và xã hội.
Ngược lại, có một số khác biệt về thiết bị và cơ sở vật chất trường học Đài Loan và Việt Nam. Các trường học hoặc trường đại học Đài Loan được trang bị tốt hơn so với các trường Việt Nam. Do đó, sinh viên tại Đài Loan có nhiều cơ hội hơn để bắt kịp thời đại thông tin tiên tiến cũng như kinh nghiệm thực tế. Mặc dù các trường đại học ở Việt Nam không có cơ sở chất lượng cao như Đài Loan, sinh viên cũng được hỗ trợ thực hành tại một số công ty mà các trường đại học hợp tác. Hiện nay, Việt Nam cũng đang triển khai tích hợp công nghệ trong giáo dục để nâng cao chất lượng.
Nói tóm lại, tôi nghĩ mặc dù Đài Loan và Việt Nam có một cái gì đó tương tự và khác biệt, cả hai đều đang theo đuổi sứ mệnh cho sinh viên và phát triển xã hội.

4.  What has been the greatest challenge you faced in applying to study in Taiwan? How did you overcome this challenge?

(English)

The greatest challenge I faced when I applied to study is my unwillingness to study abroad. When I was a university student, I was quite introvert and I never wanted to study abroad. Some reasons came from my worry to take the risk and adapt to new environment. I grew up and was accustomed to my family’s protection and I found it difficult to let myself out of the nest because I was afraid that I could not adapt to the new environment and handle everything myself well if I am far away from my family. Some of them resulted from my ignorance of opportunities and I did not know what opportunities exist around me; therefore, I never took any advantages of the opportunities to study abroad.
My sister finished studying in Taiwan for the Ph.D program and wanted me to come here for studying and experiencing a new environment. However, I was quite perfunctory when applying to study here. At that time, I only wanted to get a good teaching profession and did not care for other things. Even when I got the admission letter from NTUST, the result was I only got free tuition without stipend which became one of the reasons leading to giving up my studying here. Nevertheless, after I and my sister took a trip to visit her old university in Taiwan, I recognized everything around me has considerably been changing and if I did not try new things, I seemed to shrink back myself and also lost my dream of being a good educator. Additionally, studying the environment in Taiwan is very good for me to study the application of novel technology as well as improve my knowledge and skills. Also, my family’s members are teachers and they encourage me to study in Taiwan as a way to renew myself and enhance my skills to serve the communities. The more I experienced abroad, the more ideals and opportunities I got to keep this world moving forward. These became a force to help me overcome my negative thoughts and decide Taiwan as the first location for my studying abroad. Currently, I am thankful and have never felt regretful about this decision.

(Vietnamese)  

Thách thức lớn nhất tôi gặp phải khi nộp đơn xin học là không sẵn sàng đi du học. Khi còn là sinh viên đại học, tôi khá hướng nội và tôi không bao giờ muốn đi du học. Một số lý do xuất phát từ sự lo lắng của tôi để chấp nhận rủi ro và thích nghi với môi trường mới. Tôi lớn lên và quen với sự bảo vệ của gia đình tôi và tôi cảm thấy khó khăn khi để mình ra khỏi gia đình vì tôi sợ rằng tôi không thể thích nghi với môi trường mới và tự mình xử lý mọi việc tốt nếu tôi ở xa gia đình. Một số trong số chúng xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của tôi đối với các cơ hội và tôi không biết cơ hội nào tồn tại xung quanh mình; do đó, tôi không bao giờ tận dụng bất kỳ cơ hội nào để đi du học.
Chị tôi học xong ở Đài Loan cho chương trình tiến sĩ và muốn tôi đến đây để học và trải nghiệm môi trường mới. Tuy nhiên, tôi khá đồng ý khi đăng ký học tại đây. Lúc đó, tôi chỉ muốn có được một nghề dạy học tốt và không quan tâm đến những thứ khác. Ngay cả khi tôi nhận được thư nhập học từ NTUST, kết quả là tôi chỉ nhận được học phí miễn phí mà không có học bổng đã trở thành một trong những lý do dẫn đến việc từ bỏ việc học ở đây. Tuy nhiên, sau khi tôi và chị gái tôi đi thăm trường đại học cũ ở Đài Loan, tôi nhận ra mọi thứ xung quanh tôi đã thay đổi đáng kể và nếu tôi không thử những điều mới, tôi dường như thu mình lại và cũng mất đi giấc mơ trở thành nhà giáo dục tốt. Ngoài ra, môi trường học tập tại Đài Loan rất tốt cho tôi để nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới lạ cũng như nâng cao kiến thức và kỹ năng của tôi. Ngoài ra, các thành viên gia đình của tôi là giáo viên và họ khuyến khích tôi học tập tại Đài Loan như một cách để làm mới bản thân và nâng cao các kỹ năng của tôi để phục vụ cho cộng đồng. Càng trải nghiệm ở nước ngoài, tôi càng có nhiều lý tưởng và cơ hội để giữ cho thế giới này tiến lên. Những điều này đã trở thành một lực lượng giúp tôi vượt qua những suy nghĩ tiêu cực và quyết định Đài Loan là địa điểm đầu tiên cho việc du học của tôi. Hiện tại, tôi rất biết ơn và chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về quyết định này.

5.  What do you plan to do after you have finish your studies in Taiwan? Would you like to stay in Taiwan?  Why? 

(English)

After my master degree, I will be back to my country and continue with my teaching dream. Some of my friends ask me why I did not stay here to find a better job. There are two reasons for my decision. Firstly, the most important aim I came to Taiwan is to study new and interesting things to adapt in Vietnam educational context. Therefore, I would like to go back to serve for my country. My dream is to become an educator who imparts the cutting-edge technology as well as stimulates my students’ on-going discovery and enhancement of knowledge and skills. I will try to support my students with the best learning environment as I experience in Taiwan. Secondly, my Mandarin is not good enough, so in my perspectives, it can be uneasy for me to find a teaching profession here.
In spite of not staying in Taiwan, I continue to keep in contact with NTUST and my professors for a long time. I greatly appreciate the opportunity to come here and suggest my best students going to Taiwan to experience new things, new environments and new life as well as contribute to Taiwanese communities. I hope my country and Taiwan keep building greater cooperation so that we can learn new experience mutually and implement some social and educational programs to bring communities closer in the future.

(Vietnamese)  

Sau khi có bằng thạc sĩ, tôi sẽ trở về nước và tiếp tục với giấc mơ giảng dạy. Một số bạn bè của tôi hỏi tôi tại sao tôi không ở đây để tìm một công việc tốt hơn. Có hai lý do cho quyết định của tôi. Thứ nhất, mục tiêu quan trọng nhất tôi đến Đài Loan là nghiên cứu những điều mới và thú vị để thích nghi trong bối cảnh giáo dục Việt Nam. Vì vậy, tôi muốn quay trở lại phục vụ cho đất nước của tôi. Ước mơ của tôi là trở thành một nhà giáo dục truyền bá công nghệ tiên tiến cũng như kích thích học sinh của tôi, khám phá và nâng cao kiến thức và kỹ năng. Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ sinh viên của mình với môi trường học tập tốt nhất như tôi trải nghiệm ở Đài Loan. Thứ hai, tiếng phổ thông của tôi không đủ tốt, vì vậy theo quan điểm của tôi, tôi có thể cảm thấy khó chịu khi tìm một nghề dạy học ở đây.
Mặc dù không ở lại Đài Loan, tôi vẫn tiếp tục giữ liên lạc với NTUST và các giáo sư của tôi trong thời gian dài. Tôi đánh giá rất cao cơ hội đến đây và đề nghị những sinh viên tốt nhất của tôi đến Đài Loan để trải nghiệm những điều mới, môi trường mới và cuộc sống mới cũng như đóng góp cho cộng đồng Đài Loan. Tôi hy vọng đất nước của tôi và Đài Loan tiếp tục xây dựng sự hợp tác lớn hơn để chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm mới lẫn nhau và thực hiện một số chương trình giáo dục và xã hội để đưa cộng đồng đến gần hơn trong tương lai.

6.  How do you think studying in Taiwan can benefit you in your future career?

(English)

I strongly believe studying in Taiwan brings me a lot of potential benefits and gives direction to my goal of a career as a professional educator.
First, I learn new things as well as improve my skills and knowledge. Thanks to the master program from my department, I achieved a profound understanding of integrating technology into teaching more effectively. I am capable of utilizing the learned knowledge and specializing in more depths in the areas of teaching language. I completely believe the knowledge and skills will enable me to make meaningful contributions to enhancing education quality. Living in Taiwan helps me to get my wealth of practical experience and I can share them with my students so that they will have a better understanding of the world outside and arouse their burning desire for studying abroad to experience new things and a new environment.
Second, doing my thesis also awarded me the opportunity to acknowledge the role of research. Since conducting my thesis, I have realized research plays a powerful role to obtain knowledge. The experience of conducting research allows me to improve my critical thinking, problem-solving, and decision-making skills and turned me into a more mature person which can be a milestone for my future educational research capability.
Thanks to studying in Taiwan, particularly, NTUST, I can improve my skills, knowledge as well as research capability which can positively contribute to improving education quality in my home country.

(Vietnamese)  

Tôi tin tưởng mạnh mẽ việc học tập tại Đài Loan mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích tiềm năng và đưa ra định hướng cho mục tiêu của tôi là một nhà giáo dục chuyên nghiệp.
Đầu tiên, tôi học những điều mới cũng như cải thiện kỹ năng và kiến thức của mình. Nhờ chương trình thạc sĩ từ bộ phận của tôi, tôi đã đạt được sự hiểu biết sâu sắc về việc tích hợp công nghệ vào giảng dạy hiệu quả hơn. Tôi có khả năng sử dụng kiến thức đã học và chuyên sâu hơn trong các lĩnh vực giảng dạy ngôn ngữ. Tôi hoàn toàn tin rằng kiến thức và kỹ năng sẽ cho phép tôi đóng góp ý nghĩa để nâng cao chất lượng giáo dục. Sống ở Đài Loan giúp tôi có được nhiều kinh nghiệm thực tế và tôi có thể chia sẻ chúng với các sinh viên của mình để họ hiểu rõ hơn về thế giới bên ngoài và khơi dậy khát vọng cháy bỏng của họ về du học để trải nghiệm những điều mới và môi trường mới.
Thứ hai, làm luận án của tôi cũng trao cho tôi cơ hội để thừa nhận vai trò của nghiên cứu. Kể từ khi tiến hành luận án, tôi đã nhận ra nghiên cứu đóng vai trò mạnh mẽ để có được kiến thức. Kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu cho phép tôi cải thiện tư duy phê phán, giải quyết vấn đề và kỹ năng ra quyết định và biến tôi thành một người trưởng thành hơn có thể là một cột mốc cho khả năng nghiên cứu giáo dục trong tương lai của tôi.
Nhờ học tập tại Đài Loan, đặc biệt là NTUST, tôi có thể cải thiện kỹ năng, kiến thức cũng như khả năng nghiên cứu có thể đóng góp tích cực để cải thiện chất lượng giáo dục ở nước tôi.

7.  What do you see as your key achievements during your studies in Taiwan?

(English)

In my perspective, the most important achievement during my studies in Taiwan is to help change my attitudes. When setting foot in Taiwan, I was greatly surprised by its development and began a desire for changing myself. I would like to learn new things and renew myself. Through over 1 year of living in Taiwan, I had many extensive changes. I became a more active, flexible and mature person. I made friends with many foreigners and participated in more and more outdoor activities. The thoughts of being afraid and not handling everything in the past seemed to be out of my head and now I am adapting to the new environment very well.
The second achievement is to participate in social programs for the sake of the community’s development. Among them, the Digital Learning Companion project is the most meaningful one for me. This project is the Ministry of Education’s social responsibility program for universities to search for a university partner teaching for students from elementary and secondary schools in remote areas every academic year. This project aims to help students in remote areas improve their English skills. In this project, I had a chance to teach English for one Taiwanese student. For the first session, she was quite shy and lack of self-efficacy to communicate because of being afraid of making mistakes. I shared with her my story and encouraged her through some famous quotes “Always remember a mistake is always a lesson” or “A person who never made a mistake never tried anything new” (Albert Einstein) which means trying is the key leading to success. Then, she was better and made progress day by day which made me very happy. In this project, I and she did not play the role of teacher or student, but we were like friends by sharing experience hearty. Through this project, I got many online teaching experiences and got practical visits to students’ schools to understand their studying conditions, feelings, etc. as well as exchanged culture deeply. I realized that I really become a more mature person and I have a desire to serve the communities. I hope this program will be long-lasting and there will be more and more good learning programs all around the world to serve communities in the future.

(Vietnamese)  

Theo quan điểm của tôi, thành tựu quan trọng nhất trong quá trình học tập tại Đài Loan là giúp tôi thay đổi thái độ. Khi đặt chân đến Đài Loan, tôi vô cùng ngạc nhiên trước sự phát triển của nó và bắt đầu mong muốn thay đổi bản thân. Tôi muốn học những điều mới và làm mới bản thân mình. Qua hơn 1 năm sống ở Đài Loan, tôi đã có nhiều thay đổi lớn. Tôi trở thành một người năng động, linh hoạt và trưởng thành hơn. Tôi kết bạn với nhiều người nước ngoài và tham gia ngày càng nhiều hoạt động ngoài trời. Những suy nghĩ sợ hãi và không xử lý mọi thứ trong quá khứ dường như nằm ngoài đầu tôi và bây giờ tôi đang thích nghi với môi trường mới rất tốt.
Thành tựu thứ hai là tham gia vào các chương trình xã hội vì mục đích phát triển cộng đồng. Trong số đó, dự án Digital Learning Companion là ý nghĩa nhất đối với tôi. Dự án này là chương trình trách nhiệm xã hội của Bộ Giáo dục, dành cho các trường đại học để tìm kiếm một đối tác đại học giảng dạy cho học sinh từ các trường tiểu học và trung học ở các vùng xa xôi mỗi năm học. Dự án này nhằm mục đích giúp sinh viên ở vùng sâu vùng xa cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ. Trong dự án này, tôi đã có cơ hội dạy tiếng Anh cho một sinh viên Đài Loan. Đối với buổi đầu tiên, cô ấy khá nhút nhát và thiếu năng lực bản thân để giao tiếp vì sợ mắc lỗi. Tôi đã chia sẻ với cô ấy câu chuyện của mình và khuyến khích cô ấy thông qua một số trích dẫn nổi tiếng. Luôn nhớ một lỗi luôn luôn là một bài học. Hay Một người không bao giờ mắc lỗi không bao giờ thử bất cứ điều gì mới (Albert Einstein) có nghĩa là cố gắng là chìa khóa dẫn đến sự thành công. Sau đó, cô ấy đã tốt hơn và tiến bộ từng ngày khiến tôi rất hạnh phúc. Trong dự án này, tôi và cô ấy không đóng vai trò là giáo viên hay học sinh, nhưng chúng tôi giống như những người bạn bằng cách chia sẻ kinh nghiệm nồng nhiệt. Thông qua dự án này, tôi đã có được nhiều kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến và có những chuyến thăm thực tế tới các sinh viên trường học để hiểu điều kiện học tập, cảm xúc, v.v. cũng như trao đổi văn hóa sâu sắc. Tôi nhận ra rằng tôi thực sự trở thành một người trưởng thành hơn và tôi có mong muốn phục vụ cho cộng đồng. Tôi hy vọng chương trình này sẽ tồn tại lâu dài và sẽ ngày càng có nhiều chương trình học tập tốt trên toàn thế giới để phục vụ cho các cộng đồng trong tương lai.

8. What advice do you have for other foreign students who may want to come to Taiwan to study?

(English)

Michelle Obama has one famous quote “The benefits of studying abroad are almost endless”. Truly, studying abroad, particularly, studying in Taiwan will offer you many significant advantages. As an experienced student in Taiwan, I got a lot of benefits and would like to share two most important factors to strive you to come to Taiwan.
First, there is a quote “You will never know until you have tried”; therefore, you should dare to take risk and fruitful things came from this decision. In the past, I was also afraid of many things, so I missed many opportunities. Do not put yourself in the same situation like me. You should not be hesitate to try new things because greatest things never come from your comfort zones. Therefore, you should dare to challenge yourself, step forward and let you out of your comfort zones which results in your success.
Second, when you decide to pursue something, please do it with your heart and soul. I experienced to apply to study in Taiwan with my ignorance two years ago which led to the consequence in which I only got school fee without stipend. Sometimes, I regretted not to accelerate my effort in applying to study in Taiwan. However, I am never regretful for my decision to come here.
With my previous experience, I would like to give you my living maxim:
“DARE TO THINK
DARE TO TAKE RISK
DO HEARTY
AND SUCCESS IN YOUR HAND”
I hope you will have great experience and remarkable achievements when studying in Taiwan.

(Vietnamese)  

Michelle Obama có một câu nói nổi tiếng về những lợi ích của việc du học gần như vô tận. Quả thật, du học, đặc biệt, du học Đài Loan sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi thế đáng kể. Là một sinh viên có kinh nghiệm ở Đài Loan, tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích và muốn chia sẻ hai yếu tố quan trọng nhất để phấn đấu bạn đến Đài Loan.
Đầu tiên, có một câu trích dẫn Bạn sẽ không bao giờ biết cho đến khi bạn đã dùng thử; do đó, bạn nên dám mạo hiểm và những điều hiệu quả đến từ quyết định này. Trước đây, tôi cũng sợ nhiều thứ, nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đừng đặt mình vào tình huống tương tự như tôi. Bạn không nên ngần ngại thử những điều mới bởi vì những điều tuyệt vời nhất không bao giờ đến từ vùng thoải mái của bạn. Do đó, bạn nên dám thử thách bản thân, bước về phía trước và để bạn ra khỏi vùng thoải mái dẫn đến thành công của bạn.
Thứ hai, khi bạn quyết định theo đuổi một cái gì đó, xin vui lòng làm điều đó với trái tim và tâm hồn của bạn. Tôi đã có kinh nghiệm nộp đơn vào học tại Đài Loan với sự thiếu hiểu biết của mình hai năm trước, dẫn đến hậu quả là tôi chỉ nhận được học phí mà không có sự cho phép. Đôi khi, tôi hối hận vì đã không tăng tốc nỗ lực của mình khi nộp đơn vào học tại Đài Loan. Tuy nhiên, tôi không bao giờ hối hận vì quyết định của mình đến đây.
Với kinh nghiệm trước đây của tôi, tôi muốn cung cấp cho bạn câu châm ngôn sống của tôi:
“DỄ DÀNG NGHE
CHIA SẺ ĐỂ KIẾM RỦI RO
LÀM SỨC KHỎE
VÀ THÀNH CÔNG TRONG TAY TAY CỦA BẠN”
Tôi hy vọng bạn sẽ có kinh nghiệm tuyệt vời và thành tích đáng nể khi du học Đài Loan.