新南向國家學生心得分享

想知道國際學生們對於在臺灣唸書有什麼想法和感受?您一定要聽聽他們的故事。

Paul Albert L. Sino/ National Sun Yat-Sen University

From : the Philippines
Major : Physics

20190312_013352_EDI.jpg 

I am 23 years old and the eldest child in a family of four. I have a younger sister, Chaira, and she is still in college right now, taking Accounting Management. I am a second year Ph.D. in Physics student at National Sun Yat-Sen University (NSYSU)- doing research on 2D materials. Also, I am visiting student research at the Nanoscience and Nanodevices Laboratory at National Tsing Hua University (NTHU). Before going to Taiwan to pursue graduate studies, I am a faculty member of the Physics Division at the University of the Philippines in Los Baños. I love to read and watch American series like Friends and Stranger Things. I also enjoy taking photos of nature as well as creating animated presentations.

Ako ay 23 taong gulang at ang pinakamatanda sa aming mga magkakapatid. Mayroon akong nakababatang kapatid, si Chaira, at siya ay kasalukuyang nasa kolehiyo na kumukuha ng kursong Accounting Management. Ako ngayon ay nasa ikalawang taon sa kursong PhD sa Physics sa National Sun Yat-Sen University (NSYSU)- nag-aaral ng 2D materials. Bukod dun, ako rin ay isang visiting student researcher sa Nanoscience and Nanodevices Laboratory sa National Tsing Hua University (NTHU). Bago ako pumuntang Taiwan para mag-aral, ako ay guro sa Unibersidad ng Pilipinas sa Los Baños. Mahilig akong magbasa at manuod ng mga teleserye katulad ng Friends at Stranger Things. Bukod doon, mahilig din akong kumuha ng larawan ng kalikasan at gumawa ng iba’t ibang presentasyon.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. What made you decide to study in Taiwan?

(English)

I decided to study in Taiwan because of its great culture, exquisite food and of course, its universities’ strong scholastic and educational performance. Aside from that, Taiwan is just a two-hour flight away from the Philippines (Kaohsiung to Manila). So, it is very convenient and easy for me and my family, in case they want to visit me, t travel to and from Taiwan. Also, the Philippines and Taiwan have good diplomatic relations with each other. It is evident with a huge number of Filipinos working and studying here. Finally, I think that Taiwan will open new doors for me once I got my Ph.D. here.

(Pilipino) 

Napagdesisyunan kong mag-aral sa Taiwan dahil sa maganda nitong kultura, malinamnam na pagkain, at siyempre sa magandang reputasyon sa edukayon ng mga kolehiyo rito. Bukod doon, 2 oras lang ang biyahe mula Taiwan papuntang Pilipinas (Kaohsiung papuntang Manila). Ito ay nangangahulugan ng mas kombinyente at madali para sa akin at sa ‘king pamilya, kung gugustuhin man nilang bisitahin ako, ang pagpunta sa Taiwan. Mayroon din magandang relasyon ang Taiwan at Pilipinas. Makikita ito sa malaking bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho at nag-aaral dito. Sa huli, sa tingin ko ay magbubukas ng malaking oportunidad sa akin ang Taiwan sa panahong makatapos na ako sa PhD.

 

2.  Briefly tell us about the program you are studying. What subjects are you studying? What have you enjoyed the most in your studies?
(English)

I am taking a Ph.D. in Physics in the Physics Department of NSYSU under the supervision of my adviser, Prof. Feng-Chuan Chuang. I am a member of the Computational Materials Laboratory, conducting research on two-dimensional (2D) materials. Also, I am a visiting student researcher at the Nanoscience and Nanodevices Laboratory at National Tsing Hua University (NTHU). Since I am a Ph.D. student, I am taking graduate courses in Physics including Electrodynamics, Studies in Selected Research Topics (II) and Independent Studies in Topological Physics (II). All three subjects are not very demanding, so I still have ample time to do my own research. What I enjoyed the most in my studies is that I get to interact with people with different background and culture. In most of my courses, the class is diverse. Being in a class like that is challenging yet enlightening and fun.

(Pilipino) 

Ako ay kumukuha ng kurso na PhD sa Physics sa Physics Department ng NSYSU sa ilalim na patnubay ng aking guro na si Prof. Feng-Chuan Chuang. Ako ay miyembro ng Computational Materials Laboratory- nag-aaral ng two-dimensional (2D) materials. Bukod dun, ako rin ay isang visiting student researcher sa Nanoscience and Nanodevices Laboratory sa National Tsing Hua University (NTHU). Dahil ako ay isang estudyante na kumukuha ng PhD, ako rin ay kumukuha ng mga graduate courses sa Physics katulad ng Electrodynamics, Studies in Selected Research Topics (II) at Independent Studies in Topological Physics (II). Lahat ng mga asignaturang ito ay hindi masyadong mabigat para sa akin kaya may panahon pa akong gawin ang aking sariling pagsasaliksik. Ang pinakanagutuhan ko sa aking pag-aaral ay ang pagkakaroon ng pagkakataon na makasalamuha ang mga tao na may kakaibang personalidad at kultura. Sa halos lahat ng aking asignatura, halo-halo ang lahi ng mga mag-aaral. Ang pagiging parte ng ganoong tipo ng klase ay mapanghamon ngunit masaya.

3. How does studying in Taiwan compare with studying in your home country (e.g., teaching quality, environment, school equipment, facilities, etc.)?

(English)

There are some similarities and differences when it comes to education in Taiwan and the Philippines. One similarity is in the teaching style. It is very common that you have a lecturer in front discussing the topic for the day. The students will just sit, take notes and listen to the teacher- common set-up in any learning institution. The main difference is in the facilities. Taiwan universities have better rooms and exquisite laboratories- complete with materials and equipment. In the Philippines, being a third-world country, we do not have enough resources to build more classrooms, laboratories and buy sufficient and modern equipment.

(Pilipino)  

May pagkakapareho at pagkakaiba sa pagtuturo sa Taiwan at sa Pilipinas. Isa sa pagkakapereho ay sa estilo ng pagtuturo. Kadalasan ay mayroong guro sa unahan na nagbibigay ng leksyon para sa araw na iyon. Ang mga estudyante ay uupo lamang, sisipi ng mga tala at makikinig sa guro- karaniwan na sitwayson sa kahit saang eskwelahan. Ang pinaka-pinagkaiba ay sa mga pasilidad. Ang mga unibersidad sa Taiwan ay kumpleto sa kagamitan at pasilidad. Ang Pilipinas, bilang isang papaulandad pa lamang na bansa, ay may kakulungan sa mga ganoong aspeto ng edukasyon.

4.  What has been the greatest challenge you faced in applying to study in Taiwan? How did you overcome this challenge?

(English)

The greatest challenge that I have faced when I applied to study in Taiwan is on the accomplishment of all the requirements. I was still working as a faculty member in the Physics Division of the University of the Philippines during that time of application, so it was hard to allot a separate time for it. It was laborious to complete all the documents since some of them took days and requires traveling for hours just to get them from the designated office. But, with the help of some friends, I was able to accomplish them before the deadline.

(Pilipino)  

Ang pinakamapanghamon na aking pinagdaanan para sa pag-aaral sa Taiwan ay ang pagkukumpleto ng mga rekisito. Nagtatrabaho ako bilang guro sa Physics Division ng Unibersidad ng Pilipinas sa panahon na kailangang asikasuhin yung mga dokumento kaya mahirap maglaan ng bukod oras para asikasuhin ang mga ito. Masyadong matrabaho ang pag-aasikaso ng mga dokumento dahil nangangailangan ng pagba-biyahe ng ilang oras para lamang makapunta sa opisina na magbibigay ng dokumento. Subalit, sa tulong ng mga kaibigan, nakumpleto ko ang lahat ng mga dokumento bago ang nakatakdang katapusan.

5.  What do you plan to do after you have finish your studies in Taiwan? Would you like to stay in Taiwan?  Why? 

(English)

If given the chance to work here in Taiwan, I would be very delighted to grab the opportunity. I believe the workers in Taiwan receive a competitive salary, good compensation, and first-rate benefits. But, I am also looking at the idea of going back to the Philippines. If there is a vacant position, I would like to apply to the same university where I last taught. I have already created a strong bond with the faculty and staff there and they are like a second family to me. I love the ambiance and the working environment there, so I would be happy to return. I am also not closing doors for the possibility of working to other foreign countries as a postdoctoral fellow.

(Pilipino)  

Kung ako ay bibigyan ng pagkakataon na magtrabaho dito sa Taiwan ay malugod ko itong tatanggappin. Sa aking palagay ay maganda ang sahod at benepisyo ng mga trabahador dito sa Taiwan. Ngunit, nasa isip ko rin ang pagbalik sa Pilipinas. Kung merong bakanteng posisyon, gusto kong bumalik sa pagtuturo sa parehong uniberisdad kung saan ako nagturo dati. Maganda ang nagging samahan naming doon at ang mga tauhan doon ay parang pangalawang pamilya na sa akin. Gusto ko rin ang paligid na napaka-aliwalas kaya nais kong bumalik. Pero, hindi rin ako sarado sa posibilidad sa pagiging postdoctoral fellow sa tanyag na uniberisidad sa ibang bansa.

6.  How do you think studying in Taiwan can benefit you in your future career?

(English)

I think studying in Taiwan will open a lot of doors for me. This opportunity of studying in a foreign country gives me an edge compared to my fellow Filipinos who are doing research in the same field. This means that applying for a faculty position in a university in my home country will not be a problem. Also, I had the chance to meet a lot of great people from various countries and the connection I have built with them will be very advantageous for me, research-wise. So, to sum up, I think the experiences I have gained by studying doing research here in Taiwan will propel me to greater heights.

(Pilipino)  

Sa aking palagay ay maraming oportunidad ang magbubukas sa akin. Ang pagkakataong ito na makapag-aral sa ibang bansa ay magbibigay sa akin ng bentahe kumpara sa mga kasabayan ko na mga mananaliksik. Nangangahulugan ito na hindi magiging malaking problema ang makakuha ng posisyon sa pagtuturo sa anumang unibersidad sa Pilipinas. Bukod dito, marami ring akong taong kakilala na nakabuo ako ng koneksyon na magiging maliking tulong para sa akin. Sa kabuuan, sa aking tingin, marami akong naranasan sa aking pag-aaral ditto sa Taiwan na mag-aangat sa akin sa buhay.

7.  What do you see as your key achievements during your studies in Taiwan?

(English)

think my key achievement during my studies in Taiwan is the experience that I had and the new friends that I gained. During my stay here in Taiwan (since 2017), I have already attended numerous workshops, seminars, and conferences- which are mainly about Condensed Matter Physics. With that, I was able to meet new people and make new friends. Aside from that, I also had the opportunity to take basic Mandarin courses during my first year at National Sun Yat-Sen University. Being able to speak Mandarin really helps me a lot when it comes to day-to-day interactions with local people. Finally, I believe having a third language under your sleeve is a great achievement.

(Pilipino)  

Sa aking palagay, ang pinakamalaking karangalan na aking nakamit habang nag-aaaral sa Taiwan ay ang pagkakaroon ng karanasan at ng mga bagong kaibigan. Simula ng mamalagi ako dito sa Taiwan (simula 2007), marami na akong nasalihan na mga workshops, seminars at pagtitipon- kadalasan ay tungkol sa Condensed Matter Physics. Mula dito, marami akong nakilalang mga tao at kaibigan. Bukod dito, nagkaroon din ako ng oportunidad na mag-aaral ng wikang Mandarin na talaga namang naging malaking tulong sa aking pang-araw-araw na pamumuhay dito sa Taiwan. Sa huli, sa aking palagay, ang pagkakaroon ng abilidad na makapagsalita ng ikatlong lenggwahe ay malaking bentahe para sa akin.

8. What advice do you have for other foreign students who may want to come to Taiwan to study?

(English)

One thing that I can advise people who are interested in coming to Taiwan for studies is to forget hesitation. Given the opportunity to study in a beautiful and highly technological country is a great blessing and it will open to a new perspective in life. The experience that comes with it, alongside meeting new friends, is priceless. Though it may be scary at first just thinking that one is leaving his or her comfort zone, I think being adventurous and dauntless is necessary at times, especially for growth. Also, I believe immersing one’s self to a different culture will also induce positive effects like increased awareness and appreciation towards other culture and people.

(Pilipino)  

Ang isa sa maipapayo ko sa mga taong nagnanais na pumunta dito sa Taiwan ay huwag mag-atubili. Ang mabigyan ng pagkakataon na makapag-aral sa isang maganda at progresibong bansa tulad ng Taiwan ay malaking biyaya at magbibigay ng bagong perspektibo sa buhay. Ang karanasan na kaakibat nito, kasama na ang mga bagong kaibigan, ay hindi matutumbasan. Bagamat nakakatakot sa umpisa na isipan na lilisanin ang nakagawiang pamumuhay, sa tingin ko, ang mga ganitong mapangahas na aksyon ay kailangan rin paminsan-minsan lalo na para sa paglago at pag-unlad ng sarili. Bukod rito, ang pagkakaroon ng karanasan sa ibang kultura ay magdudulot ng positibong epekto at mag-aangat ng kamalayan at pagtanggap sa ibang kultura at tao.